Meer tijdelijke huisvesting arbeidsmigranten

Het rijk, gemeenten, corporaties, de uitzendbranche, koepels van werkgevers en vakbonden hebben afspraken gemaakt voor meer en goede tijdelijke huisvesting voor werknemers uit de Europese Unie.

Daarvoor is woensdag 28 maart 2012 in Den Haag door in totaal zeventien betrokken partijen de zogenoemde Nationale verklaring ondertekend.

Deze verklaring is één van de maatregelen van het kabinet om de arbeidsmigratie in goede banen te leiden. Doel is te komen tot concrete afspraken voor huisvesting in acht regio’s begin 2013. Minister Spies (Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties) maakte hiervoor ook vijf experimenten bekend.

Tijdelijke arbeidsmigranten leveren een positieve bijdrage aan de economie. Waar het om werken gaat, gaat het ook om wonen. Dat loopt over het algemeen genomen best goed maar zeker niet altijd. Overbewoning en illegale onderhuur van panden levert overlast op voor buurtbewoners, wat ten koste gaat van de leefbaarheid in de wijk. Maar ook de tijdelijke werknemers zijn op hun beurt dikwijls de dupe van slechte huisvesting voor een te hoge prijs.

Met de Nationale verklaring zetten de organisaties zich actief in deze problematiek aan te pakken en zowel lokaal als regionaal méér en betere tijdelijke huisvesting te realiseren. Uitgangspunt daarbij is de huisvestingsnorm die werkgevers- en werknemersorganisaties met rijk en gemeenten hebben ontwikkeld.

De organisaties richten zich op acht regio’s met de grootste aantallen arbeidsmigranten: de stadsregio’s Rotterdam en Amsterdam, het stadsgewest Haaglanden, West-Brabant, Limburg en de regio’s West-Friesland/Noord-Holland Noord, Holland Rijnland en het Samenwerkingsverband Regio Eindhoven.

Vijf experimenten
De Stuurgroep Experimenten Volkshuisvesting (SEV) en het ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties hebben eind 2011 een oproep gedaan om voor de doelgroep vernieuwende en haalbare plannen voor huisvesting in te dienen. In totaal vijf experimenten zijn geselecteerd. Deze krijgen een kleine bijdrage in de haalbaarheidsfase, ondersteuning en begeleiding van de SEV en na twee jaar een onafhankelijke evaluatie. Een aantal experimenten staat nog aan het begin van het proces. Het gaat om:

– Een short stay complex in een leegstaand kantoor in de Binckhorst in Den Haag door ontwikkelaar Centacon.
– Kleinschalige nieuwbouw in Horst aan de Maas (krimpgebied) door uitzendbureau OTTO Work Force.
– Transformatie leegstaand pand in Dordrecht door woningcorporatie Woonbron.
– Woningcorporatie Thuisvester en gemeente Zundert gaan samen kleinschalig huisvesting realiseren.
– Ondernemersvereniging ZLTO en gemeente Drimmelen zetten in op kleinschalige nieuwbouw op braakliggend terrein.

De ondertekenaars van de Nationale verklaring gaan zich er sterk voor maken dat deze projecten snel een vervolg krijgen elders in het land.

Ondertekenaars Nationale verklaring
Minister Spies mede namens minister Leers (integratie), ABU, Aedes, CNV, FNV, de gemeenten Den Haag, Horst aan de Maas, Rotterdam, Vlaardingen en Westland, LTO Nederland, NBBU, Productschap Vee en Vlees, Stichting PLON, VIA, VNG en West Friesland.

Plaats een reactie