Meer onderzoek naar populatie bruinvis

Er moet meer onderzoek komen naar de populatie van de bruinvis in Nederlandse wateren. Dat heeft staatssecretaris Henk Bleker van Economische Zaken, Landbouw en Innovatie (EL&I) woensdag 23 november 2011 gezegd bij het in ontvangst nemen van het bruinvisbeschermingsplan.

Bleker wil ook tegenstrijdigheden in de regelgeving op het gebied van geluidsproductie op zee wegnemen. De bruinvis is een kleine walvis die van oudsher voorkomt in de Nederlandse wateren, maar het dier verdween daar nagenoeg in de jaren 60 en 70. Tellingen wijzen de laatste jaren op een voorzichtige terugkeer van de bruinvis.

Onderzoek bruinvispopulatie
Het rapport dat staatssecretaris Bleker vandaag is overhandigd, is opgesteld in nauwe samenwerking met de visserijsector en natuurorganisaties. De onderzoekers Kees Camphuijzen van het Nederlandse Instituut Op Zee (NIOZ) en Marije Siemensma schrijven dat meer onderzoek nodig is naar de sterkte van de bruinvispopulatie. Onderzoek tot nu toe is ontoereikend, ondermeer vanwege de onzekerheid in hoeverrre de bijvangst van de visserij meespeelt.

Ook is niet duidelijk of de toename van het aantal bruinvissen in Nederlandse wateren het gevolg is van populatiegroei of van het wegtrekken van de vis uit andere delen van de Noordzee. Staatssecretaris Bleker zegde toe dat hij een wetenschappelijke begeleidingsecommissie gaat instellen die de verschillende onderzoeken over de bruinvis gaat coördineren.

Staandwantvisserij
Een belangrijke bedreiging voor bruinvissen lijkt de onbedoelde bijvangst bij de visserij. Het gaat dan om de bijvangst van zowel schepen als de staandwantvisserij. Onderzoek aan boord van schepen moet duidelijkheid verschaffen over het aantal bruinvissen dat onbedoeld in de visnetten komt.

Staatssecretaris Bleker houdt vast aan zijn besluit om het recreatief staandwant voor de Waddenzee en de Westerschelde onder voorwaarden toe te staan. Het bruinvisbeschermingsplan sterkt hem wel in de overtuiging om aan de Noordzeekant het verbod in stand te laten: “Voor de zuidzijde van de Waddeneilanden is het probleem van bijvangsten te overzien en daarom heb ik geen reden om een algeheel verbod op recreatief staandwant in te stellen, maar voor de Noordzeezijde is uitbreiding van het recreatief staandwant niet gewenst”.

Daarnaast wil de staatssecretaris generieke maatregelen treffen op de Noordzee en niet per zeereservaat (Natura2000-gebieden), omdat de effectiviteit van aparte maatregelen niet te meten is. De bruinvis is immers een mobiele soort die zich niet houdt aan aangewezen gebieden.

Regels geluidsproductie
Een andere aanbeveling van het plan neemt staatssecretaris Bleker ook over: hij gaat in overleg met zijn collega’s van de ministeries van Defensie en Infrastructuur en Milieu om de regels voor geluidproductie op zee te stroomlijnen. Op dit moment gelden er geen beperkingen voor het doen van seismisch onderzoek ten aanzien van de geluidproductie. Die gelden wel voor de bouwers van windparken en olieplatforms.