Meer bevoegdheden voor verpleegkundig specialist en physician assistant

De ministerraad heeft op voorstel van minister Schippers van Volksgezondheid ingestemd met twee besluiten op grond van de Wet Beroepen in de Individuele Gezondheidszorg (Wet BIG) om aan de ‘physician assistant’ en de verpleegkundig specialist een zelfstandige bevoegdheid voor bepaalde handelingen toe te kennen.

Met deze taakherschikking is het mogelijk dat verschillende beroepen taken gemakkelijker kunnen verdelen. Het resultaat daarvan is een meer patiëntgerichte en kwalitatief goede zorg. Het kabinet wil hiermee bereiken dat de zorg doelmatiger wordt en bijdraagt aan het oplossen van het personeelstekort.

De ‘physician assistant’, die wordt ingezet binnen een medisch specialisme en is opgeleid aan een HBO masteropleiding, kan specifiek omschreven routinematige taken van artsen zelfstandig gaan uitvoeren, zoals het verrichten van endoscopieën, catheterisaties, het geven van injecties en het voorschrijven van receptgeneesmiddelen.

De verpleegkundig specialist, zoals de verpleegkundig specialist acute zorg en de verpleegkundig specialist chronische zorg, mag ook zelfstandig bepaalde voorbehouden handelingen doen, zoals het geven van injecties, receptgeneesmiddelen voorschrijven en puncties verrichten.

Daarnaast wordt het registratiebesluit aangepast waarmee het mogelijk wordt om beroepsbeperkingen, zoals schorsingen, die artsen en andere BIG-geregistreerden in het buitenland opgelegd hebben gekregen, te laten doorwerken in Nederland. Dit geldt zowel voor houders van een Nederlands getuigschrift als voor beroepsbeoefenaren met een buitenlands getuigschrift.

Plaats een reactie