Meer beroepsziekten geregistreerd in Nederland

Het aantal meldingen van beroepsziekten vertoont een duidelijk stijgende lijn. Dit blijkt uit het rapport ‘Beroepsziekten in Cijfers 2010’ van het Nederlands Centrum voor Beroepsziekten (NCvB), gevestigd in het AMC, dat vandaag verschijnt. Kwamen er tot 2008 gemiddeld 6000 meldingen binnen, in 2008 en 2009 waren dat er respectievelijk zo’n 7000 en bijna 10.000. In het rapport zijn voor het eerst ook de gegevens verwerkt van het nieuwe Peilstation Intensief Melden (PIM). De informatie van de daarbij aangesloten bedrijfsartsen wordt gebruikt voor het maken van een goed onderbouwde schatting van beroepsziekten per bedrijfstak. Dit vergemakkelijkt gerichte preventie.

Het aantal gemelde beroepsziekten bedraagt 9856 in 2009, een forse groei ten opzichte van de vorige jaren. Ruim 70 procent van alle meldingen kwam uit de bouw, een bedrijfstak die het melden van beroepsziekten beter heeft georganiseerd dan andere branches. Circa 18 procent kwam van de 190 bedrijfsartsen die zijn aangesloten bij het nieuwe Peilstation Intensief Melden (PIM), dat per bedrijfstak beroepsziektemeldingen verzamelt en gegevens over zieke werknemers. Op basis van die informatie kan een betere schatting worden gemaakt van het aantal nieuwe gevallen per sector. Dit maakt gerichte preventie mogelijk.

Gehoorproblemen door lawaaischade, aandoeningen van spieren en gewrichten en psychische klachten (burn out en depressie) voeren de ranglijst van beroepsziekten ook dit jaar aan. De laatstgenoemde categorie leidt vaak tot langdurig verzuim. De meeste nieuwe gevallen van beroepsgebonden psychische aandoeningen deden zich voor in de sectoren openbaar bestuur, onderwijs, en informatie en communicatie. Infectieziekten vormden, met 1,6 procent, slechts een klein deel van het totaal aantal gemelde beroepsziekten. De gezondheidsgevolgen kunnen echter groot zijn. Het geringe aantal meldingen van Q-koorts is waarschijnlijk een gevolg van het ontbreken van arbozorg in veel agrarische bedrijven. Het aantal huidaandoeningen (meest (contact)eczeem) bleef in 2009 gelijk. Opmerkelijk was echter de stijging van eczeem door allergie voor conserveermiddelen en kappersproducten.

Het rapport ‘Beroepsziekten in cijfers ‘ wordt jaarlijks opgesteld in opdracht van het ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid. Het geeft een overzicht van het aantal, en de aard van beroepsziekten en de verspreiding binnen sectoren en beroepen in Nederland. Daarnaast beschrijft het ook wetenschappelijke en maatschappelijke ontwikkelingen rond verschillende beroepsziekten.

Plaats een reactie