Mediq maakt herstructurering Apotheken Nederland bekend

Mediq, internationaal leverancier van medische hulpmiddelen en geneesmiddelen, maakt maandag 10 september 2012 de plannen bekend voor een reorganisatie van het bedrijfsonderdeel Apotheken Nederland. Dit zal in 2015 leiden tot een jaarlijkse besparing van €19 miljoen. Met de herstructureringen die hiervoor noodzakelijk zijn, zullen in deze periode 134 arbeidsplaatsen (FTE) vervallen. De reductie van het aantal arbeidsplaatsen zal gelijke tred houden met het tempo van de besparingen.

Prijs- en vergoedingsontwikkeling vereisen harde maatregelen
De voorgenomen herstructurering is een direct gevolg van het voortdurend verslechterende klimaat voor apotheken en farmaceutische groothandels in Nederland, waaronder een verdere daling van de prijzen van geneesmiddelen ten gevolge van het vergoedingenbeleid door verzekeraars.

“Deze omstandigheden leiden ertoe dat apotheken en groothandels zonder ingrijpende maatregelen niet langer op een financieel verantwoorde manier kunnen voortbestaan,” zegt bestuursvoorzitter Marc van Gelder van Mediq. “Door de aanhoudend slechte markt zien we ons gedwongen om opnieuw een reorganisatie door te voeren, terwijl we pas begin 2012 de vorige voltooiden. Dat is een zware slag voor onze medewerkers in de apotheken, de distributiecentra en het hoofdkantoor. De aanhoudend slechte marktontwikkelingen in ogenschouw nemend, moeten we nu wel maatregelen nemen, willen wij de zorgverlening aan de patiënt op peil kunnen houden en de continuïteit van onze apotheken kunnen garanderen.”

Met de invoering en uitbreiding van het preferentiebeleid zijn medicijnprijzen dermate laag, dat deze voor verschillende producten tot de laagste in de wereld behoren. Lage farmaceutische kosten voor patiënten zijn wenselijk, maar de huidige betalingsstructuur voor de essentiële functies die groothandels en apotheken voor patiënten vervullen is hiervoor niet geschikt. Het directe gevolg is dat bijvoorbeeld de vergoeding voor groothandelsactiviteiten significant lager is dan in andere Europese landen en veelal de kosten niet dekt.

Zorgverlening aan patiënt blijft uitgangspunt
Mediq blijft de zorgverlening aan de patiënt als uitgangspunt van zijn beleid nemen. Een van de speerpunten daarin is de verdere implementatie van het geïntegreerde farmaceutische zorgprogramma GFZ. De nadruk van de besparingsmaatregelen ligt in verdere efficiencyverbetering, centralisering en automatisering van werkzaamheden.

Bijna de helft van de voorziene personeelsreductie vindt plaats op het hoofdkantoor van Apotheken Nederland in Utrecht. Het betreft 62 arbeidsplaatsen (FTE). Het merendeel daarvan zal begin 2013 zijn beslag krijgen. Verder wordt het distributiecentrum in Staphorst begin 2013 gesloten en wordt de distributie gecentraliseerd in het distributiecentrum in Oss, met verlies van per saldo 15 arbeidsplaatsen.

Intensievere regionale samenwerking Mediq apotheken
Bij circa de helft van de 225 apotheken zijn maatregelen nodig om een acceptabel financieel resultaat te waarborgen. De kern hiervan is dat Mediq apotheken regionaal meer gaan samenwerken, om de zorgverlening op een zo hoog mogelijk kwaliteitsniveau te kunnen houden.

Dat kan zijn door het intensiveren van de samenwerking tussen diverse apotheken en het efficiënter inrichten van werkzaamheden, bijvoorbeeld door uitbreiding van het centraal verwerken van herhaalmedicatie. Zeven apotheken worden teruggebracht tot uitdeelpost. Hierdoor zullen in de loop van 2013 en 2014 per saldo 57 arbeidsplaatsen (FTE) vervallen.

Mediq is in gesprek met de Ondernemingsraad van Mediq Apotheken over de adviesaanvraag en met de vakorganisaties over het sociaal plan.

Financiële gegevens
De reorganisatie zal leiden tot een besparing van € 10 miljoen in 2013, van € 18 miljoen in 2014 en met ingang van 2015 tot een jaarlijkse besparing van € 19 miljoen.

Met name sinds begin 2012 staat het resultaat van Apotheken Nederland fors onder druk; we verwachten dat deze druk op het onderliggende resultaat vooralsnog aanhoudt. Bovengenoemde besparingen als gevolg van de reorganisatie zijn dan ook noodzakelijk om een resultaatverbetering tot stand te brengen.

De herstructureringskosten bedragen €18 miljoen, waarvan €13 miljoen een cash effect heeft. Mediq zal in de tweede helft van 2012 een voorziening van circa €12 miljoen boeken, en in 2013 de resterende €6 miljoen.

Plaats een reactie