Medicatiebeoordeling in Groningse verzorgingshuizen succesvol

Het structureel doorlichten van de medicatie van bewoners in verzorgingshuizen levert gezondheidswinst en een flinke kostenbesparing op. Dat is de conclusie van het project ‘Polyfarmacie’ dat in 18 Groningse verzorgingshuizen is uitgevoerd door het Instituut voor Verantwoord Medicijngebruik (IVM) en de Proeftuin Farmacie Groningen (PFG). Door de beoordeling van alle medicijnen die 399 bewoners slikken, wordt naar schatting €46.000,- bespaard op met name de kosten van medicijnen.

Polyfarmacieproject levert gezondheidswinst en kostenbesparing op

Aan het project werkten 34 huisartsen, 16 apothekers en 20 medewerkers van verzorgingshuizen mee. Met name de inbreng van de verzorgenden bleek van groot belang bij de medicatiebeoordelingen. Samen met de betrokken huisartsen en apothekers brachten zij de risico’s van polyfarmacie (het slikken van vijf of meer middelen) in kaart. De zorgverleners beoordeelden per bewoner welke medicijnen overbodig waren of juist voorgeschreven moesten worden. Ook namen zij maatregelen om ongewenste bijwerkingen te voorkomen, medicatiefouten te vermijden en therapietrouw te stimuleren. De beoordeling van de medicijnen leverde 654 wijzigingen op. 362 keer stopten bewoners met een medicijn. Maagbeschermer omeprazol bleek het meest gewijzigde medicijn.

Structurele aanpak
Het project is zo succesvol dat de zorgverleners afspraken hebben gemaakt om de medicatiebeoordeling structureel toe te passen in de praktijk. Door de medicatiebeoordeling krijgen ze een beter beeld van het medicijngebruik en meer inzicht in het medicatieproces. De medewerking van de verzorgenden levert extra informatie op over de gebruikte zelfzorgmedicatie, de conditie van de bewoner en ervaringen met eerdere wijzigingen van medicijnen. Naast gezondheidswinst voor de patiënten en een kostenbesparing, verbeterde de werkrelatie van de zorgverleners door het project.

Het IVM en de PFG
IVM is een onafhankelijke organisatie met veel kennis op het gebied van het terugdringen van ongewenste polyfarmacie in de eerste lijn, verzorgings- en verpleeghuizen en de thuiszorg. De Proeftuin Farmacie Groningen (PFG) stimuleert de samenwerking tussen verschillende partijen op het gebied van farmacotherapie. Het doel van de PFG is het bevorderen van kwaliteit en doelmatigheid van het voorschrijven, afleveren en het gebruik van geneesmiddelen. Meer informatie over het IVM staat op www.medicijngebruik.nl, informatie over de PFG staat op www.proeftuinfarmaciegroningen.nl.

Plaats een reactie