Vakcentrales tekenen convenant: mantelzorg gesprekspunt in cao-onderhandelingen

Werk&Mantelzorg heeft tijdens haar congres ‘Van later zorg naar NU!’ geschiedenis geschreven. Door een platform te bieden waar FNV, CNV en MHP een gezamenlijk convenant hebben afgesloten om van mantelzorg een gesprekspunt te maken tijdens de cao-onderhandelingen met werkgevers. Ook zijn door het ministerie van VWS drie nieuwe ambassadeurs ‘werk en mantelzorg’ benoemd: Microsoft, Waterland Ziekenhuis en Tinguely Netwerk. Zij gaan zich het komend jaar zowel in- als extern inzetten voor een mantelzorgvriendelijk arbeidsklimaat.

Vakcentrales
De drie vakcentrales van Nederland slaan de handen ineen om mantelzorg voor werkgevers even vanzelfsprekend te laten zijn als de zorg voor kinderen. In het huidig economisch klimaat, waar niet veel ruimte is voor loonsverhoging, is het verbeteren van de combinatie van werk en mantelzorg een arbeidsvoorwaarde waar zowel werkgevers als werknemers baat bij hebben. Nu al combineert 1 op de 8 ofwel 1 miljoen werknemers werk en mantelzorg. Daarnaast dienen de vakcentrales hiermee een maatschappelijk doel want mantelzorgers vervullen een belangrijke taak. FNV-bestuurder Leo Hartveld: “Het liefst zouden we een deeltijd-ww voor mantelzorgers zien, maar bij gebrek aan een wettelijke regeling is het mooi dat we nu bij alle cao-onderhandelingen dit belangrijke onderwerp op de agenda zetten.” CNV-bestuurder Jaap Jongejan: “Juist in een tijd waar er steeds meer gevraagd wordt van mensen, meer drukte, meer werk, moeten we zorgen dat we tijd hebben om te zorgen. Het CNV vindt dat er altijd tijd moet zijn voor die waardevolle tijd!” MHP-voorzitter Richard Steenborg steunt het realiseren van een mantelzorgvriendelijke bedrijfscultuur “omdat het past in onze MHP-missie van passie en zelfredzaamheid in je leven”.

Ambassadeursfuncties
Na Menzis en Isala klinieken willen ook Microsoft, Waterland Ziekenhuis en Tinguely Netwerken (waar Maetis Ardyn, GIMD, Margolin en Skils onderdeel van uitmaken) zich inzetten als landelijk ambassadeur om de combinatie werk en mantelzorg te stimuleren. Sandrina Sangers, landelijk projectleider Werk&Mantelzorg’ verwijst naar het speerpunt van het ministerie van VWS om de combinatie werk en zorg te verbeteren en de ambitie om het aantal ambassadeurs uit te breiden. Deze vervullen een voorbeeldfunctie voor het realiseren van een mantelzorgvriendelijk arbeidsklimaat, doordat zij intern (gaan) werken aan bespreekbaarheid van het thema, het actief toepassen van wettelijke verlofregelingen en flexibel zijn in het bieden van maatwerkoplossingen als flexibele werktijden etc. Daarnaast zetten zij hun eigen netwerken in om ook anderen over de streep te halen.” Kees van der Burg, directeur maatschappelijke ondersteuning VWS: “Verschillende individuele bedrijven laten zien dat ze de win-win situatie inzien van mantelzorgvriendelijk personeelsbeleid.
Dat is grote winst. Het is nu ook zaak dat organisaties van werkgevers, werknemers en de overheid op dit pad verder gaan. Vandaag wordt daar alvast een belangrijk begin mee gemaakt.”

Nieuwe ambassadeur Microsoft: “Door de nieuwe manier van werken bij Microsoft bieden we mantelzorgers de mogelijkheid zorg en werk beter te combineren. We zijn er daarmee niet. ICT levert een bijdrage aan een efficiëntere zorgvoorziening. Wij vinden dat minstens zo belangrijk. Ondertussen is mantelzorg nog geen bekend fenomeen bij ons en het bespreekbaar maken is belangrijk. Gezien de steeds verdergaande vergrijzing van de bevolking is het juist nu belangrijk te zien wat dit betekent voor de individuele werknemer.” Ambassadeur Tinguely Netwerk helpt werkgevers om werknemers duurzaam inzetbaar te houden en snijdt die expertise graag verder toe op werkende mantelzorgers. Ambassadeur Waterland Ziekenhuis is zich als zorgorganisatie goed bewust dat veel werknemers ook mantelzorgen en wil die combinatie graag goed faciliteren om hen duurzaam inzetbaar te houden.

Van later zorg naar NU!
Meer dan 400.000 werkende mantelzorgers voelen zich zwaar overbelast en dreigen uit het arbeidsproces te vallen. Met de aanstaande vergrijzing vormt deze terugval in arbeidsparticipatie een groot maatschappelijk probleem richting 2020. Werk&Mantelzorg roept daarom partijen op NU al maatregelen te nemen om de huidige economische waarde van mantelzorg van 7 miljard Euro te behouden voor de maatschappij. Hiervoor zijn voldoende instrumenten beschikbaar, zo is te zien op www.werkenmantelzorg.nl

Over Werk&Mantelzorg
Werk&Mantelzorg is een samenwerkingsverband tussen Mezzo, vereniging voor mantelzorgers en vrijwilligerszorg, en HR-adviesbureau Qidos en wordt ondersteund door het ministerie van VWS. Het doel van Werk&Mantelzorg is om een mantelzorgvriendelijk arbeidsklimaat in Nederland te creëren samen met allerlei partijen zoals: werkgevers, de rijksoverheid, werkgevers- en werknemersorganisaties, gemeenten en Steunpunten Mantelzorg. De ambitie is om over vier jaar een arbeidsklimaat te hebben gecreëerd waarin mantelzorg volledig ingebed is in de maatschappij. Zowel voor mannen als voor vrouwen.

Definitie mantelzorger
Iemand met mantelzorgtaken zorgt minstens acht uur per week en/of voor een periode van minimaal drie maanden voor een chronische zieke, gehandicapte of hulpbehoevende naaste. En dat betreft 2,6 miljoen Nederlanders.

Plaats een reactie