LOC: Stem cliënt duidelijk herkenbaar in Beginselenwet zorginstellingen

De ministerraad heeft gisteren (14-01-2011) de contouren van de Beginselenwet Zorginstellingen behandeld. LOC heeft de staatssecretaris van VWS en de Tweede Kamer een reactie gestuurd. Daarin meldt LOC verheugd te zijn de inbreng bij bewindslieden, ministerie en Tweede Kamer in de contourenbrief te herkennen. LOC is verheugd dat zowel de visie van LOC op de toekomst van de zorg als concrete problemen van cliënten terug te vinden zijn in de Beginselenwet.

De Beginselenwet regelt zaken waar cliënten tegenaan lopen. Het gaat daarbij om ‘basiszorg’. Cliënten melden vaker aan LOC wat er niet goed gaat in die basiszorg. Bijvoorbeeld dat er vaste toiletrondes zijn, waardoor je niet naar het toilet kunt als je moet. Of dat de er een gebrek aan zinvolle invulling van de dag is. We hebben ons allereerst af te vragen hoe het komt dat we die zaken in een wet moeten gaan regelen. Goede basiszorg zou vanzelfsprekend moeten zijn, dus ook zonder dat je daar via de wet afspraken over maakt.

Ook moeten we ervoor waken dat het beeld ontstaat dat de zorg overal slecht is. Uit contacten met leden van LOC blijkt ook dat zorg wel goed is.

Visie
LOC heeft in 2010 een visie uitgebracht over de toekomst van de zorg. Daarin hebben we gepleit voor een omslag in het denken. We hebben als samenleving te kijken naar de potentie van mensen, naar wat zij kunnen en willen. Mensen zijn meer dan hun aandoening en beperking. Zorg gaat over nagaan wat mensen nodig hebben om een zinvol leven te leiden. Om daarmee een voor hen zinnige bijdrage te kunnen leveren aan de maatschappij. LOC herkent in deze contourenbrief dat wat zij schrijft in haar visie op de toekomst van de zorg.

Eigen regie
Toch is er ook meer nodig dan cliëntenwetgeving om de positie van cliënten te versterken. Afgelopen jaar heeft LOC samen met negen andere organisaties een plan gemaakt voor versterking van de eigen regie van cliënten. Daarmee sluit de zorg beter aan bij de wensen van mensen. Bovendien kan er met hetzelfde geld meer en betere zorg worden verleend. Zorgverleners krijgen meer tijd om zorg te verlenen. LOC heeft de staatssecretaris opgeroepen naast wetgeving de eigen regie centraal te stellen.

Reikwijdte

De Beginselenwet focust zich op bewoners van Awbz-instellingen. LOC vraagt de aandacht voor mensen met een verblijfsindicatie die zelf hun huis huren of kopen. Ook hun rechten moeten goed worden geregeld. Daarnaast verliezen cliënten een deel van hun rechtspositie door overhevelingen naar Wmo en Zorgverzekeringswet. Bijvoorbeeld het zorgleefplan is daar geen verplichting. LOC vindt dat cliënten ook in Wmo en Zvw een sterke rechtspositie nodig hebben.

Samenhang
De Wet cliëntenrechten zorg (Wcz) en de Beginselenwet sluiten nauw op elkaar aan. LOC roept de Tweede Kamer op beide wetten snel te behandelen. Daarmee krijgen cliënten en cliëntenraden een betere rechtspositie.

Plaats een reactie