Leidraad valcalamiteiten in de ouderenzorg

Voor het melden van valcalamiteiten in de ouderenzorg is een leidraad opgesteld. In de leidraad staat wanneer zorginstellingen een valcalamiteit moeten melden en op welke wijze (format). De leidraad gaat 22 februari van kracht.

De grootste hoeveelheid meldingen die bij de inspectie gedaan worden over de ouderenzorg zijn valcalamiteiten. Het is niet altijd (direct) duidelijk of de gevolgen van een valincident tot de dood of ernstig schadelijk gevolg leiden. Ook is het niet altijd duidelijk of de calamiteit betrekking heeft op tekortkomingen in de organisatie van de zorg en/of het beroepsmatig functioneren van zorgverleners.

Het is van belang dat de instelling zelf onderzoek doet naar de oorzaken van het incident en de analyse omzet in verbetermaatregelen. Onderzoek door de inspectie moet pas plaatsvinden als het onderzoek door de instelling onvoldoende is of als het incident er om andere redenen om vraagt. Het belang ligt bij het voorkómen van valcalamiteiten.

De leidraad is geformuleerd om deze verandering in gang te zetten. Na een half jaar volgt een evaluatie van de resultaten, waarbij zorginstellingen betrokken worden. Het format dat in de leidraad is opgenomen beschrijft wanneer u valincidenten moet melden en de wijze waarop.

De leidraad met het format staat op deze pagina.

Plaats een reactie