Leerlingendaling.nl over gevolgen en oplossingen minder leerlingen

0
646

Op de website leerlingendaling.nl vinden scholen van primair en voortgezet onderwijs voortaan informatie over de gevolgen van de leerlingendaling en handvatten om hiermee om te gaan. Dit digitale handboek is een initiatief van het Nationaal Netwerk Bevolkingsdaling en omarmd en financieel ondersteund door werkgevers- en werknemersorganisaties in het primair en voortgezet onderwijs.

Het Netwerk en de sociale partners willen zo scholen op tijd bewust maken van de vaak grote gevolgen van de leerlingendaling. Ook speelt de internetsite in op vragen en dilemma’s van scholen en reikt de site oplossingsrichtingen aan met behulp van goede praktijkvoorbeelden.

Minder geld door leerlingendaling
Volgens prognoses van het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS) daalt de leeftijdscategorie 0-20 jaar tussen 2009 en 2040 met bijna zeven procent. In sommige regio’s is sprake van vijftien tot twintig procent krimp. Het aantal leerlingen daalt op dit moment vooral nog in het primair onderwijs. De gevolgen hiervan zijn groot en niet alleen voor de kleine plattelandsscholen. Ook voor grotere scholen betekent minder leerlingen minder overheidssubsidie in een tijd waarin zij ook met bezuinigingen te maken hebben zoals op het passend onderwijs. Op de site kunnen scholen zien wat de definitie is van leerlingendaling.

Invloed op de kwaliteit
De leerlingendaling heeft grote invloed op bijvoorbeeld de organisatie, de personele samenstelling, de financiën en de huisvesting. Vaak zal blijken dat zij minder kunnen investeren in de kwaliteit van het onderwijs. Het is van groot belang dat scholen tijdig op nieuwe ingrijpende situaties inspelen en hun visie plus maatregelen onderbrengen in een strategisch meerjarenbeleid.

Samenwerken, fuseren of sluiten
Sommige scholen komen door de leerlingendaling onder de zogenaamde opheffingsnorm en zullen moeten sluiten. Op de site staan mogelijkheden en voorbeelden van hoe samenwerking met andere scholen en/of bijvoorbeeld gemeentelijke voorzieningen en fusies tussen scholen sluitingen mogelijk kunnen voorkomen.

Leraren, ouders, en burgers
Wanneer de school zich geconfronteerd ziet met een leerlingendaling is communicatie met leraren, ouders en burgers uit de gemeenschap essentieel. De school staat voor keuzes die voor allen gevolgen kan hebben. Hoe pak je deze communicatie aan? Ook hiervoor biedt www.leerlingendaling.nl handvatten.

Nationaal Netwerk Bevolkingsdaling
Het Nationaal Netwerk Bevolkingsdaling (NNB) bevordert een actieve aanpak voor de gevolgen van bevolkingsdaling. In het NNB werkt een aantal ministeries en maatschappelijke organisaties samen. Voor het onderwijs is een themagroep onderwijs ingesteld, www.vanmeernaarbeter.nl.