Landelijk consortium verwerft 22,5 miljoen euro voor koppeling biobanken

Een landelijk consortium van gezondheidsonderzoekers ontvangt een overheidssubsidie van 22,5 miljoen euro voor het koppelen van in Nederland aanwezige verzamelingen van klinisch materiaal en onderzoeksgegevens, vaak aangeduid als ‘biobanken’. De subsidie wordt vanuit het ministerie van OCW door NWO beschikbaar gesteld in het kader van de Nederlandse ‘Roadmap’ voor grootschalige onderzoeksinfrastructuren. De subsidiëring betreft vooralsnog een periode van drie jaar, met aanbeveling voor additionele investering in de vervolgperiode. Het landelijke project, geheten BBMRI-NL (“Biobanking and BioMolecular Resources Research Infrastructure” voor Nederland) is gericht op het harmoniseren van de beschrijvingen en opslag van het materiaal, het beter toegankelijk maken van data en materialen voor verder biomedisch onderzoek en het verrijken van de gegevens met moderne, grootschalige onderzoeksmethoden, o.a. DNA-onderzoek. Het materiaal, vaak over vele, soms tientallen jaren verzameld, is verspreid in veel ziekenhuizen en andere gezondheidsinstellingen aanwezig. Maar het gebruik ervan voor biomedisch onderzoek wordt vaak belemmerd door verschillen in beschrijving en gebrek aan inzicht in waar men elders mee bezig is. De ontsluiting en verrijking zullen gericht zijn op klinische en biologische gegevens. De materialen zelf blijven waar ze zijn en de privacy rondom de persoonsgegevens blijft bewaard. Een deel van het budget is bestemd voor het harmoniseren van richtlijnen ter bescherming van de privacy. Deelnemers aan BBMRI-NL zijn de acht universitair medische centra, andere onderzoeksinstellingen en epidemiologische centra.

Versnelling in medisch onderzoek
Prof. dr. Gertjan van Ommen (hoogleraar Humane Genetica, Leids Universitair Medisch Centrum) vroeg de subsidie namens de centra aan bij NWO. Hij is verheugd met de toekenning: “ Dit is een geweldige impuls voor het epidemiologische en biomedische onderzoek in Nederland. Het bestaande materiaal is vaak zeer hoogwaardig, maar de versnippering leidt tot ondergebruik.” De nu geplande koppeling zal het onderzoek naar oorzaken en de ontwikkeling van therapie en preventie van ziekte een grote versnelling geven, voorspelt hij. “Van ziektes als diabetes, Alzheimer, reuma en kanker zijn de oorzaken zo complex dat er duizenden patiënten nodig zijn om de echte verschillen tussen ziek en gezond in beeld te krijgen. Dat besef is wereldwijd doorgedrongen en leidt tot een sterke beweging naar zeer grote onderzoekseenheden. Met dit initiatief heeft Nederland daar goed en tijdig op ingespeeld en zichzelf in Europa zeer prominent op de kaart gezet. Daardoor kunnen we een grote invloed hebben op richting en prioriteiten van dergelijk onderzoek in Europa. Ook worden we daardoor een sterke gesprekspartner voor diegenen die geïnteresseerd zijn in de ontwikkeling van betere geneesmiddelen en -methoden”.

Plaats een reactie