Laat gemeenten beslissen over toestaan megastallen

Laat gemeenten en provincies zelf beslissen of zij megastallen toestaan of niet. Zij kunnen bepalen of deze goed inpasbaar zijn in het landschap en wat de bevolking hiervan vindt. Landelijke regels voor maximale schaalgrootte zijn onwenselijk en onnodig.

Die boodschap heeft de VNG gegeven aan Hans Alders, die de maatschappelijke dialoog over megastallen leidt. Staatssecretaris Bleker had de VNG eerder gevraagd de visie van gemeenten in te brengen.

Gemeenten vinden dat de maatschappelijke dialoog niet alleen over megastallen moet gaan, maar over de toekomst en de bijbehorende doelen van de veehouderij in Nederland. Vragen daarbij zijn onder meer wat dit betekent voor de ruimtelijke kwaliteit van de omgeving en hoe verspreiding van dierziekten kan worden voorkomen. Gemeenten zijn voorstander van het stimuleren van een transitie naar duurzame veehouderij. Duurzaamheid, milieu en dierenwelzijn zijn niet zozeer gerelateerd aan bedrijfsgrootte als wel aan bedrijfsvoering.

Overige concrete (aandachts)punten die de VNG aan Alders heeft meegegeven:

– Maak onderscheid tussen intensieve veehouderij en grondgebonden veehouderij. Voor intensieve veehouderij geldt vaak een ander toetsingskader en er spelen andere maatschappelijke vraagstukken dan bij grootschalige melkveehouderij.

– Zorg voor een betrouwbare overheid door duidelijke en consistente regelgeving en een zorgvuldige afweging van belangen. Houd bij ontwikkeling van nieuw beleid rekening met de evaluatie van het Reconstructiebeleid en afspraken die in dat kader zijn gemaakt. Kijk ook naar integraliteit van wet- en regelgeving voor dierenwelzijn, milieu, ruimtelijke ordening en natuur.

– Schenk voldoende aandacht aan de relatie tussen grootschalige (intensieve) veehouderij en de volksgezondheid, zoals risico’s van zoönosen, vermindering van gebruik antibiotica en hormonen in de veehouderij, voldoende afstand tussen stallen en burgerwoningen en inbreng van de GGD. Geef ook meer duidelijkheid over gezondheidsaspecten rond intensieve veehouderij, zodat bepaald kan worden wanneer sprake is van een (on)aanvaardbaar woon- en leefklimaat.

Gemeenten zien ook een dilemma: een leefbaar platteland is gebaat bij agrarische (familie)bedrijven. Schaalvergroting zet deze bedrijven en daarmee de voorzieningen in kleine kernen onder druk. Het tegengaan van schaalvergroting beperkt echter de mogelijkheden van andere agrarische bedrijven, met als risico dat ook de grotere bedrijven verdwijnen en daarmee het plattelandskarakter van de omgeving verdwijnt. Gemeenten vinden dit een onwenselijke ontwikkeling.

Vrijdag 12 augustus spreken de VNG en Hans Alders over deze visie op megastallen.

Plaats een reactie