Kwalitiet CVA ketenzorg kan omhoog

In het jaar 2013 gaat de zorg voor CVA patiënten uit de AWBZ over naar de Zorgverzekeringswet (Zvw). In vakjargon: er bevinden zich jaarlijks circa 30.000 patiënten in de Awbz met een indicatie hebben voor Zorgzwaartepakket negen (ZZP-9).

Deze groep heeft meestal naast een CVA ook andere aandoeningen, verblijft circa zeventig dagen in een verpleeghuis en herstelt meestal tot 50% van wat men kon vòòr de beroerte.

Na de overgang in 2013 wordt de zorg aan deze groep betaald op basis van een DBC, zoals gebruikelijk is in de Zvw. Het Ministerie van VWS heeft in de afgelopen maanden een aantal proeftuinen aangewezen die in 2011 en 2012 experimenteren met een transitietarief.

Op basis van de ervaringen in die tuinen moet eind 2012 het DBC tarief voor revalidatie tot stand komen. Dit wordt een van de duurste DBC’s, want deze betreft een intramurale ligduur voor revalidatie zestig tot tachtig dagen. Van belang is verder wie deze DBC mag openen: het ziekenhuis? Het verpleeghuis? De revalidatie instelling? Of een multidisciplinair behandelteam van neurologen, ouderenartsen en revalidatie-artsen? Een van de aangewezen proeftuinen is de grote Tilburgse zorgaanbieder De Hazelaar.

Op dinsdag 30 november namen tweehonderd behandelaren en verpleegkundigen van deze organisatie deel aan een studiedag over de vraag, hoe hun proeftuin in te richten. Ondergetekende had de eer en het genoegen de studiedag te openen.

Mijn lezing van veertig minuten had als titel ‘De kwaliteit van ketenzorg aan CVA patiënten kan omhoog’. Ik heb ervoor gepleit de aandacht niet alleen te richten op de overgang van CVA patiënten van ziekenhuis naar verpleeghuis. Ook het bijtijds trainen van partners van patiënten met een te hoge bloeddruk over het onderkennen van CVA symptomen en over doortastend handelen bij het optreden van een CVA is een onderdeel van de proeftuin. Daarnaast speelt een beschikbare TIA kliniek voor vroegtijdige onderkenning van een naderende beroerte een grote rol. Tenslotte is een tijdige prehospitale trombolyse door de ambulancezorg van groot belang.

Kortom ik heb gepleit voor aandacht voor preventie van CVA-zorg. Daarnaast heb ik vele aspecten van ketenzorg en bekostiging daarvan in mijn lezing aan de orde gesteld. Je treft de PPP’s van mijn voordracht aan op www.unitzorginnovatie.nl doorklikken op ‘Publicaties’ en zoeken op ‘PP presentaties’.

Auteur: Prof. dr. A.J.P. (Guus) Schrijvers
Professor Schrijvers bekleedt de leerstoel Algemene Gezondheidszorg bij het Julius Centrum voor Gezondheidswetenschappen en Eerstelijns Geneeskunde, Universitair Medisch Centrum Utrecht.

Plaats een reactie