Kwaliteit van het onderwijs is op juiste koers

Minister Van Bijsterveldt en staatssecretaris Zijlstra (Onderwijs) zetten de komende tijd vol in op het verbeteren van de kwaliteit van het onderwijs. Het Onderwijsverslag van de inspectie onderstreept de noodzaak van de maatregelen die het kabinet heeft genomen en nog gaat nemen om de kwaliteit te verbeteren. De nadruk ligt voor de bewindspersonen op opbrengstgericht werken en de professionalisering van leraren en leidinggevenden. Twee cruciale voorwaarden voor goed onderwijs.

Het Onderwijsverslag 2009/2010 van de inspectie laat zien dat er een stijgende lijn zit in de kwaliteit van ons onderwijs. Het gemiddelde opleidingsniveau stijgt, leerlingen op de basisschool halen hogere scores op de eindtoets, het aantal zeer zwakke scholen daalt en er gaan meer leerlingen naar havo en vwo. “De grote inzet van leraren, schoolleiders, bestuurders en anderen die zich elke dag met hart en ziel inzetten voor het onderwijs, loont. We zijn er echter nog niet. We moeten nog scherper aan de wind zeilen, maar de koers die we hebben gekozen klopt”, aldus Van Bijsterveldt. Met o.a. de invoering van de referentieniveaus voor rekenen en taal, het aanscherpen van de exameneisen en een stevige aanpak van zeer zwakke scholen moeten de prestaties van leerlingen de komende jaren omhoog gaan. Om het maximale uit elke leerling te halen en gericht het onderwijs te verbeteren, wil de minister onder meer dat scholen zowel in het basis- als in het voortgezet onderwijs meer opbrengstgericht gaan werken. Half mei presenteert zij haar kwaliteitsplannen voor het primair en voortgezet onderwijs waarin o.a. maatregelen staan om opbrengstgericht werken te stimuleren en te investeren in de kwaliteit van schoolleiders.

Het Onderwijsverslag laat zien dat er een duidelijk verband is tussen opbrengstgericht werken en betere prestaties van leerlingen. Scholen die opbrengstgericht werken hebben hoge verwachtingen van hun leerlingen en zetten deze verwachtingen om in concrete doelen, waar ze stelselmatig naar toe werken. Deze manier van werken vraagt om een cultuuromslag bij scholen. “Het zijn dan ook de scholen zelf die met hun teams de omslag naar een ambitieuze leercultuur moeten maken”, aldus Van Bijsterveldt.

Zijlstra: “Een ambitieuze leercultuur moet gedragen worden door uitstekende docenten, schoolleiders en bestuurders. De komende periode gaan we daarom flink investeren in de professionalisering van docenten en schoolleiders”. Met het invoeren van de functiemix, de lerarenbeurs en het verbeteren van de lerarenopleidingen is al een flinke stap gezet. Medio mei komt Zijlstra met een actieplan om de professionalisering van docenten verder te stimuleren. Ook worden leraren verplicht een bevoegdheid te halen als hun inzet min of meer structureel wordt.

Plaats een reactie