Kwaliteit medische dossiers huisartsen Twente

De huisartsenpraktijken in de regio Twente hebben – in het kader van het project EPDscan Twente – de kwaliteit van hun medische dossiers door het NIVEL laten onderzoeken. De volledigheid en kwaliteit van de verslaglegging blijken sterk te verschillen.

Uitwisseling van gegevens tussen huisartsen en de huisartsenpost of apotheek is alleen zinvol als huisartsen hun patiëntendossier logisch gestructureerd en volledig invullen. Daarom heeft het NIVEL in samenwerking met IZIT – de regionale organisatie voor informatie-uitwisseling in de zorg – de kwaliteit van de registratie in het huisartseninformatiesysteem (HIS) van de huisartsen in de regio Twente gemeten.

Bij 100 huisartsenpraktijken zijn de gegevens die medio 2010 beschikbaar waren in het HIS geanalyseerd. Er waren grote verschillen tussen huisartsenpraktijken. Veel verschillen kwamen door de wijze van registreren door de huisarts zelf, maar ook door de mogelijkheden en onmogelijkheden van de verschillende HIS’en. Zo verschilden bijvoorbeeld de registratie van geneesmiddelallergieën en contra-indicaties en de betrouwbaarheid van de episodelijst behoorlijk tussen huisartsen. De actualiteit van het medicatieoverzicht verschilde sterk tussen HIS’en. De volledigheid van de ziektegeschiedenis was zowel afhankelijk van de huisarts als van het type HIS.

Alle deelnemende huisartsenpraktijken hebben individuele feedback gekregen en concrete aanwijzingen op welke punten zij hun patiëntendossier kunnen verbeteren. Waar nodig krijgen zij daarbij hulp. In de loop van 2011 vindt een tweede meting plaats om te kijken of er sprake is van een verbetering.

Met de in Twente opgedane ervaring wil het NIVEL – samen met het NHG – de EPD-scan doorontwikkelen, zodat uiteindelijk alle huisartsen in Nederland de scan kunnen gebruiken voor het verbeteren van hun patiëntendossier.

Plaats een reactie