Kwaliteit drinkwater in Nederland was goed in 2010

Het drinkwater in Nederland was in 2010 van goede kwaliteit. Bij 84 procent van de circa 210 drinkwaterpompstations in Nederland is geen enkele norm overschreden. Daar waar de norm wel overschreden werd, leverde dat geen gezondheidsproblemen op.

Het aantal drinkwaterpompstations waar in 2010 een norm is overschreden, bedroeg vorig jaar 33. Dat is hetzelfde als in 2009. Een groot deel van de normoverschrijdingen was eenmalig, van korte duur en betrof stoffen die geen directe betekenis hebben voor de volksgezondheid. Het gaat dan om overschrijdingen van bijvoorbeeld troebeling, ijzer en mangaan.

Op één drinkwaterpompstation is er een lichte overschrijding van de norm van een bestrijdingsmiddel vastgesteld. Bij geen enkel drinkwaterpompstation zijn in het afgeleverde drinkwater indicator-bacteriën voor besmetting met ziekmakende bacteriën aangetoond. In het distributienet zijn deze indicatoren wel aangetoond. In alle gevallen was de aanwezigheid van deze indicator-bacteriën van korte duur en gaf geen aanleiding tot gezondheidsproblemen.

In monsters van het drinkwater direct na de productie, zijn vorig jaar geen legionellabacteriën gevonden. Deze bacterie werd wel gevonden op 28 locaties in het distributienet. Het is mogelijk dat tijdens werkzaamheden aan het distributienet het drinkwater met bacteriën besmet kan raken. Gevolg hiervan is dat in 91 gevallen de bewoners van de nabijgelegen woningen geadviseerd is het drinkwater voor gebruik te koken.

De Inspectie Infrastructuur, Leefomgeving en Transport is verantwoordelijk voor de handhaving van de Waterleidingwet (nu Drinkwaterwet), waarin normen zijn opgesteld voor de aanwezigheid van micro-organismen en chemische stoffen in het drinkwater.

Meer informatie: De kwaliteit van het drinkwater in Nederland in 2010

Auteur: Jan Brouwer de Koning

Plaats een reactie