Krachtenbundeling patiënten- en gehandicaptenorganisaties noodzakelijk

Bundeling van krachten van patiënten- en gehandicaptenorganisaties is noodzakelijk. Professionelere organisaties van een voldoende grote omvang kunnen met minder, maar doelgerichtere subsidies blijven opkomen voor hun leden.

Dit stellen minister Edith Schippers en staatssecretaris Marlies Veldhuijzen van Zanten (VWS) in een brief aan de Tweede Kamer. Eveneens geven zij in een brief invulling aan eerder afgesproken bezuinigingen op VWS-subsidies op onder andere leefstijlbeleid. Een omslag in gezondheidsbeleid gaat gepaard met nieuw subsidiebeleid. In totaal gaat het om een besparing van structureel ongeveer € 220 miljoen.

Nederland kruipt uit een diep financieel-economisch dal. Bezuinigingen zijn nodig en iedereen moet daaraan bijdragen. Ons land telt ruim 200 patiënten-, gehandicapten- en ouderenorganisaties (PGO). Uit evaluaties en onderzoeken blijkt dat deze effectiever en efficiënter kunnen werken. De VWS-bewindslieden koppelen bezuinigingen aan een nieuwe visie op de toekomst van de organisaties en aan een nieuwe subsidiesystematiek, waarin organisaties een structurele financiële basis krijgen.

Het nieuwe beleid is gericht op samenwerking en krachtenbundeling. Er is voor gekozen om patiënten- en gehandicaptenorganisaties te blijven subsidiëren, maar ouderenorganisaties ontvangen geen subsidie meer. Ouderen met een specifieke aandoening kunnen zich aansluiten bij een bestaande patiënten- of gehandicaptenorganisatie voor die aandoening.

In de vandaag gepubliceerde Landelijke nota gezondheidsbeleid geeft minister Schippers aan dat er een omslag komt in preventie- en gezondheidsbeleid. Deze beleidsomslag gaat gepaard met nieuw subsidiebeleid. Zo zullen er geen algemene massamediale campagnes meer worden gevoerd. Het budget voor preventie- en leefstijlonderzoek wordt teruggebracht en er wordt gestopt met onderzoek dat onvoldoende praktisch toegepast kan worden.

Op leefstijlbeleid kan zo vanaf 2014 structureel € 18 miljoen worden bespaard. Schippers heeft tegelijkertijd geld vrijgemaakt voor nieuw beleid, waaronder het bevolkingsonderzoek onder 55- tot 75-jarigen naar darmkanker. Verder kiest zij in plaats van subsidiering van leefstijlprojecten voor investeringen in sport en bewegen in de buurt.

Een andere besparing is dat de door zorgverleners ingezette tolk- en vertaaldiensten niet langer meer door de rijksoverheid worden vergoed. Ook op innovatie- en ICT-middelen wordt gekort.