KNMP transparant over ‘de zorglobby’

De KNMP wil graag transparant zijn over haar lobby. De KNMP heeft drie medewerkers externe communicatie in dienst. Dit is een verdriedubbeling ten opzichte van zeven jaar geleden. Deze groei is een direct gevolg van de stelselwijzigingen waar de branche de afgelopen jaren mee geconfronteerd is.

Het onderzoek
In de Volkskrant van 20 oktober stond het artikel “Lobbyen in de zorg kost 1 miljard”. In het artikel wordt ingegaan op de kosten die door zorgaanbieders gemaakt worden om de belangenbehartiging te financieren. 4 november houdt de Kamer een spoeddebat over dit onderwerp. De KNMP heeft nog geen kennis kunnen nemen van het onderzoek dat is uitgevoerd door de heer Lamping, omdat dit nog niet is gepubliceerd. Wel zijn er enkele passages in de Volkskrant belicht. De KNMP werd in dit onderzoek niet genoemd.

Transparantie over externe communicatie
De KNMP is een voorstander van transparantie ten aanzien van de eigen afdeling externe communicatie (public affairs). Op deze afdeling zijn drie mensen werkzaam. Dit op een totaal van bijna 2.000 openbaar apotheken die deze afdeling vertegenwoordigt. Bij het KNMP-bureau werken in totaal 190 mensen. Drie van hen houden zich dus specifiek bezig met de externe communicatie. De overgrote meerderheid richt zich op de beroepsinhoud. Een beperkt deel daarvan onderhoudt contacten met hun counterparts bij andere beroepsorganisaties en met het ministerie van VWS, verzekeraars, etc. over beroepsinhoudelijke aangelegenheden.

Noodzaak belangenbehartiging
De afgelopen jaren zijn er in de gezondheidszorg fundamentele stelselwijzigingen doorgevoerd. Zo is de zorgverzekeringswet geïntroduceerd en hebben zorgverzekeraars en de Nederlandse Zorgautoriteit (NZa) veel bevoegdheden gekregen. Ook wil de politiek dat zorgaanbieders met elkaar concurreren, binnen de kaders die de NZa hiervoor vaststelt. De gereguleerde marktwerking heeft geleid tot een enorme toename in de bureaucratie. De NZa stelt de tarieven vast voor apothekers. Op dit moment draait bijna de helft van alle apotheken verlies. Om de consequenties van deze stelselwijzigingen onder de aandacht van overheid en politiek te brengen en er op aan te dringen dat apothekers hun patiënten kunnen voorzien van de noodzakelijke farmaceutische zorg, is het nodig dat de beroepsgroep wordt vertegenwoordigd bij politici, ambtenaren en verzekeraars.

Plaats een reactie