KNMG ziet geen meerwaarde in plannen Consumentenbond

0
560

De Consumentenbond pleit voor een omgekeerde bewijslast en een onafhankelijk instituut voor mensen die een klacht indienen over een medische behandeling of behandelaar. De KNMG ziet geen meerwaarde in deze plannen.

De consumentenbond heeft een enquête gehouden onder letseladvocaten van de vereniging van Advocaten voor Slachtoffers van Personenschade (ASP). Daaruit blijkt dat de afgelopen tien jaar geen verbetering te zien is in de openheid over medische missers onder artsen en andere hulpverleners. De KNMG is verbaasd over deze onderzoeksresultaten, alleen al omdat haar ervaringen uit de praktijk juist op het tegendeel wijzen.

Gedragscode
Openheid is voor de KNMG een essentieel onderwerp. Er is de afgelopen jaren veel gedaan om de openheid van artsen te bevorderen.

Op initiatief van de Letselschaderaad is in samenwerking met de NPCF, aansprakelijkheidsverzekeraars en de KNMG de Gedragscode Openheid Medische Incidenten (GOMA) ontwikkeld. In deze code zijn 19 aanbevelingen opgenomen om in het geval van medische letselschadeclaim snel tot afwikkeling te komen. Een van die aanbevelingen behelst dat als zich een incident heeft voorgedaan, de zorgverlener binnen 24 uur contact opneemt met de patiënt om het incident te bespreken.

Ook heeft de federatie KNMG de afgelopen drie jaren de campagne Artsen van Nu gevoerd waarin deskundig, verantwoordelijk, betrouwbaar, transparant en toetsbaar handelen centraal stond.

Plannen Consumentenbond
De Consumentenbond pleit naar aanleiding van haar enquête onder letselschadeadvocaten voor een omgekeerde bewijslast ten gunste van de patiënt. Niet de patiënt moet bewijzen dat hij schade heeft geleden door een fout van de arts, maar de arts moet bewijzen dat hij goed heeft gehandeld en dat eventuele schade niet het gevolg is van zijn handelen.

Verder vindt de bond dat er een onafhankelijk kenniscentrum opgezet moet worden waar consumenten kunnen laten toetsen of hun zaak enige kans van slagen heeft.

Geen meerwaarde
De KNMG ziet geen meerwaarde in de plannen van de Consumentenbond. Het instellen van een onafhankelijk kenniscentrum zorgt niet voor meer openheid of een snellere afwikkeling van procedures.

Een omgekeerde bewijslast wijst de KNMG af. Het Nederlandse aansprakelijkheidsrecht is gebaseerd op de regel dat ieder zijn eigen schade draagt. Als je meent dat die schade door iemand anders moet worden bekostigd geldt: “wie stelt, bewijst”. Het omkeren van de bewijslast is in strijd met deze uitgangspunten en zadelt artsen met een vaak onmogelijke bewijslast op. De KNMG vindt tegelijkertijd dat artsen hun dossier goed moeten bijhouden. Doen zij dat niet en kunnen zij hun medisch handelen niet verantwoorden, dan is het logisch dat de bewijslast verschuift van patiënt naar arts. De KNMG onderschrijft deze praktijk.