KNMG reactie op regeerakkoord: doelmatige zorg vergt langetermijnvisie

In het concept regeerakkoord van VVD en CDA van 30 september staan enkele positieve plannen voor de zorg. Er ontbreekt echter een visie en daardoor een samenhangend beleid dat ook op termijn kwaliteit en doelmatigheid nastreeft. Artsenorganisatie KNMG heeft er bij herhaling krachtig voor gepleit dat het volgende kabinet een langetermijnvisie op de gezondheidszorg ontwikkelt.

Betere afstemming zorgaanbod op zorgvraag
Het akkoord zet in op versterking van de zorg dicht bij huis, verschuiving van zorg van ziekenhuis naar huisarts, taakherschikking en -delegatie van artsen naar andere zorgverleners en ketenzorg. De KNMG ondersteunt die voornemens maar mist andere noodzakelijke maatregelen: veel meer verpleegkundigen en generalistisch werkende artsen, minder superspecialisten, een ander beroepenpalet dat veel beter is afgestemd op de zorgbehoefte.

Het akkoord wil verder uit kostenoogpunt de numerus fixus voor de geneeskundestudie afschaffen, maar de veronderstelling dat meer artsen tot minder zorgkosten leidt, is onjuist. Het tegenovergestelde is het geval: de dure studie geneeskunde en de extra opleidingsplekken kosten veel geld en vervolgens leidt het gegeven van meer artsen tot een hogere zorgvraag en dus grotere zorguitgaven. Taakherschikking en -delegatie binnen de beroepsgroep artsen, en van artsen naar andere beroepen, is een veel beter en uiteindelijk ook doelmatiger alternatief.

Concentratie en regionale organisatie van ziekenhuiszorg
Het akkoord wil zeldzame zorg in topziekenhuizen concentreren. Maar er moet veel meer gebeuren: reorganiseer de ziekenhuiszorg en concentreer de meer complexe zorg in een kleiner aantal regionale centra. Concentreer ook ondersteunende voorzieningen als lab en radiologie.

Ouderenzorg naar Zorgverzekeringswet
Het akkoord wil zorgverzekeraars verantwoordelijk maken voor uitvoering van de AWBZ: een goede eerste stap, die echter niet ver genoeg gaat. De ouderenzorg kan beter en doelmatiger worden georganiseerd door overheveling naar de Zorgverzekeringswet. Het komende kabinet moet die stap durven zetten.

Andere noodzakelijke maatregelen die het regeerakkoord niet noemt

Investeer in eHealth om de kwaliteit en efficiency van de zorg te bevorderen en op arbeidskrachten te besparen. Stimuleer veel krachtiger dan nu gezondheidsbevordering en preventie van ziekten en stel paal en perk aan gezondheidsverslechterende invloeden. Alleen zo kunnen maatschappelijke en arbeidsparticipatie effectief worden bevorderd.

Analyseer het verzekerde pakket maar verwacht niet dat dat op korte termijn tot besparingen leidt, mogelijk wel tot kwaliteitsverbetering. Geen eigen bijdragen in de GGZ, want die verminderen de toegang tot zorg en vormen alleen een kostenverschuiving, geen besparing.

Blijvend effect

Korte termijn bezuinigingen die het akkoord voorstelt, zijn per definitie ondoelmatig, omdat ze de organisatie- en financieringsstructuur van de zorg ongewijzigd laten. Alleen op grond van een samenhangende visie kan op den duur bezuinigd worden met behoud van kwaliteit.

Plaats een reactie