Federatie KNMG roept artsen en overheid op te investeren in ouderenzorg

Het aantal kwetsbare oudere patiënten neemt de komende jaren sterk toe. Vandaag verschijnt het standpunt van de federatie KNMG ‘Sterke medische zorg voor kwetsbare ouderen’ met een duidelijke visie om sterke toekomstbestendige ouderenzorg te garanderen.

Met dit standpunt slaat de medische beroepsgroep de handen ineen om proactief en systematisch de medische problematiek bij kwetsbare ouderen op te sporen en te zorgen voor een onderling afgestemde medische aanpak. Zo wordt voorkomen dat kwetsbare ouderen, met vaak verschillende aandoeningen en behandelaars, tussen wal en schip raken.

Praktijk
De voorstellen bouwen voort op de praktijkervaringen van huisartsen, specialisten ouderengeneeskunde en medisch specialisten. Door de toenemende vergrijzing heeft bijna elke arts steeds indringender met ouderenzorg te maken.

Randvoorwaarden
In een implementatietraject neemt de medische beroepsgroep het voortouw om deze omslag handen en voeten te geven. Artsen kunnen dit niet alleen. De invoering van de voorgestelde werkwijze moet gepaard gaan met realisatie van noodzakelijke randvoorwaarden.

Het standpunt noemt bijvoorbeeld het wegnemen van belemmeringen in de structuur van de zorgverzekeringen en van de zorgtarieven, de realisering van in ouderenzorg gespecialiseerde praktijkondersteuning, uitbreiding van de opleidingscapaciteit medische ouderenzorg, uitbreiding van de geriatrische beddencapaciteit en het managen van de financiële consequenties.

Wil er daadwerkelijk en op grote schaal iets veranderen, dan moet in deze randvoorwaarden worden geïnvesteerd door de overheid (VWS, CVZ, NZa) en partijen als het CBOG, het Capaciteitsorgaan, zorgverzekeraars en AWBZ Zorgkantoren. Aan het CBOG wordt gevraagd een stimulerende rol te vervullen richting andere zorgverlenende disciplines om de nu neergelegde visie door te trekken.

Het KNMG-standpunt ‘Sterke medische zorg voor kwetsbare ouderen’ downloaden.

Plaats een reactie