Kabinet wil constructieve verhouding tussen overheid en burger

Juridische procedures tussen burger en overheid leiden ertoe dat burger en overheid tegenover elkaar komen te staan. Een meer constructieve verhouding lijkt echter in veel gevallen mogelijk en pakt vaak beter uit.

Daarvoor is nodig dat de overheid beter luistert en meer vertrouwen stelt in de burgers. Andersom kan de overheid burgers soms ook meer aanspreken op hun verantwoordelijkheid. Dat schrijft het kabinet, op voorstel van minister Donner van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties, aan de Tweede Kamer in reactie op het jaarverslag van de Nationale ombudsman 2010.

Uit het jaarverslag van de Nationale ombudsman blijkt dat steeds meer mensen de Nationale ombudsman weten te vinden, maar dat tegelijkertijd het aantal klachten over de overheid daalt. In het jaarverslag gaat het ook om de verhouding tussen overheid en burger in algemene zin. Dit thema sluit nauw aan bij de ambities van het kabinet om te komen tot een andere verhouding tussen overheid en burger.

Juridische procedures kunnen volgens de ombudsman veelal worden voorkomen als overheidsorganisaties persoonlijk contact opnemen. Het kabinet constateert dat uit experimenten inderdaad blijkt dat de overheid fouten en vergissingen door een minder formalistische aanpak eenvoudig kan herstellen. Het kabinet wil bestuursorganen op lokaal, provinciaal en landelijk niveau stimuleren om deze informele aanpak verder uit te breiden. Het project ‘Prettig contact met de overheid’ moet bijdragen aan de cultuuromslag die hiervoor nodig is.

Het kabinet wil een trendbreuk in de maatschappelijke ontwikkeling waarbij burgers, professionals en maatschappelijke organisaties verantwoordelijkheden uit handen zijn genomen, om door de overheid te worden behartigd. Die situatie is niet langer houdbaar. Uitgangspunt is de overgang van burgerparticipatie (initiatief ligt bij overheid) naar overheidsparticipatie (initiatief ligt bij burgers en bedrijven). Dit vormt de basis voor de Agenda Hedendaags Burgerschap.

Vermindering van regelzucht moet ook bijdragen aan een andere verhouding tussen overheid en burger. Het kabinet wil de regeldruk voor burgers en bedrijven na 2012 met 5% per jaar laten afnemen. Een tweede lijn is meer ruimte voor de samenleving door het bieden van de mogelijkheid om alternatieven aan te dragen voor bestaande wet- en regelgeving (right to challenge). Hierover wordt de Tweede Kamer in september 2011 geïnformeerd.

Plaats een reactie