Kabinet presenteert hoofdlijnen emancipatiebeleid

Het kabinet legt een sterker accent op homo-emancipatie en verhoogt het budget hiervoor van 3,5 naar 5,5 miljoen euro per jaar. Dat staat in de hoofdlijnenbrief voor het emancipatiebeleid. De ministerraad heeft op voorstel van minister Van Bijsterveldt van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap (OCW) ingestemd met toezending van de hoofdlijnenbrief aan de Tweede Kamer.

Het kabinet wil de emancipatie van lesbische vrouwen, homoseksuelen, transgenders en biseksuelen (LHTB), meisjes en vrouwen bevorderen. De gelijkheid voor de wet en de gelijkwaardigheid van homoseksuelen en heteroseksuelen, en van vrouwen en mannen dient vanzelfsprekend te zijn. Het kabinet ziet homo- en vrouwenemancipatie primair als verantwoordelijkheid van mensen, bedrijven en instellingen zelf en wil de eigen kracht en het talent van mensen aanspreken. Het kabinet gaat daarom initiatieven uit de samenleving aanjagen.

Het talent van vrouwen op de arbeidsmarkt is onmisbaar. Van laagopgeleide tot hoogopgeleide vrouwen: het moet vanzelfsprekend worden voor vrouwen om te werken en om ambitie te hebben. Hoewel de arbeidsdeelname van vrouwen een positieve ontwikkeling laat zien, zijn er nog te veel vrouwen die niet of in (kleine) deeltijdbanen werken. Het kabinet wil hier verandering in brengen en toegroeien naar een tweeverdieners¬samenleving waarin vrouwen en mannen een gelijkwaardige bijdrage leveren op de arbeidsmarkt. Ter stimulans wordt de inkomensondersteuning voor niet-werkende vrouwen afgeschaft en worden alleenstaande moeders in de bijstand verplicht een opleiding te volgen of werk te zoeken. Daarnaast zal het kabinet flexibel werken stimuleren. De ministeries van OCW en ELI steunen het charter Talent naar de Top om het aantal vrouwen aan de top te verhogen. Bedrijven maken hierbij zelf afspraken over streefcijfers voor het aantal vrouwen aan de top. Op dit moment hebben 170 bedrijven met ruim 700.000 werknemers zich aangesloten. Het kabinet wil dit aantal vergroten.

Het programma ‘Eigen Kracht’ richt zich op de scholing en arbeidsdeelname van laagopgeleide vrouwen. Medio 2011 verschijnt een actieplan gericht op laaggeletterde vrouwen. Ook gaat het kabinet investeren om laagopgeleide vrouwen zonder baan en uitkering aan de slag te krijgen. De minister van OCW gaat samen met lokale partners en WomenInc de eigen kracht van deze vrouwen benutten om hun motivatie en ambitie voor opleiding en werk te vergroten.

De komende periode wil het kabinet nationaal en internationaal de rechten van homoseksuele paren verder versterken. Kinderen geboren in een huwelijk tussen twee vrouwen hoeven niet meer door de meemoeder te worden geadopteerd. Een wetsvoorstel om dit mogelijk te maken wordt rond de zomer ingediend. Het kabinet wil bovendien de voortrekkersrol die Nederland heeft in de wereld op het gebied van homo-emancipatie gebruiken om tot een betere internationale bescherming van de rechten en veiligheid van homoseksuelen en transgenders te komen. Ook gaat het kabinet zich hard maken voor internationale erkenning van het huwelijk en geregistreerd partnerschap voor paren van gelijk geslacht.

De sociale acceptatie van homoseksuelen is de laatste jaren toegenomen. Toch hebben homoseksuelen en transgenders regelmatig te maken met onveiligheidsgevoelens en geweld. Het kabinet zet verschillende acties in om geweld te voorkomen, de weerbaarheid van jongeren te vergroten en de sociale acceptatie van homoseksualiteit te bevorderen. Ter bevordering van de veiligheid op straat en in wijken en de weerbaarheid van homoseksuele jongeren maakt het kabinet afspraken met gemeenten die actief lokaal homobeleid voeren over preventie en veiligheid. Ook gaat het kabinet de aangiftebereidheid, registratie en opvolging van discriminatiemeldingen actief bevorderen. Geweld met een discriminatoir motief wordt zwaarder bestraft. Per 1 juni gaat de eis bij ingrijpende delicten omhoog van +50% naar +100%. Daarmee laat het kabinet blijken discriminatie – op welke grond dan ook – onacceptabel te vinden.

Om jongeren te bereiken start een campagne waarbij jongerennetwerken en sociale media actief worden ingezet. De aftrap van de campagne wordt gegeven tijdens de Canal Parade 2011, waar OCW namens het kabinet zal meevaren. De OCW-boot zal ook in het teken staan van de ‘Gay-Straight Allianties’ (GSA). Bestaande GSA in onder meer het onderwijs en de sport worden voortgezet, maar er worden ook nieuwe allianties opgericht. Het kabinet streeft naar een Turkse, Marokkaanse, Antilliaanse en christelijke GSA.

In Caribisch Nederland (Bonaire, St. Eustatius en Saba) wordt het uiterlijk 10 oktober 2012 mogelijk voor paren van gelijk geslacht om te trouwen. Het kabinet wil in samenwerking met de bestuurders van de eilanden bijdragen aan het bevorderen van een cultuur van tolerantie en openheid ten aanzien van mensen met verschillende seksuele geaardheid. Ter ondersteuning wordt een Twinningproject opgezet tussen Nederlandse LHTB-organisaties en LHTB-organisaties ter plaatse.

Plaats een reactie