Kabinet moet meer doen om de duurzame energie doelstelling te realiseren

In reactie op de Miljoenennota 2012 roept de Duurzame Energie Koepel het kabinet op om meer en serieus werk te maken van de implementatie van duurzame energie in Nederland. Met het topgebiedenbeleid worden door het kabinet op innovatiegebied interessante ontwikkelingen inganggezet. Voor veel midden- en kleinbedrijven zijn de via de Miljoenennota ingezette instrumenten moeilijk bereikbaar en minimaal van nut. Hierdoor is de sector nog steeds ernstig bezorgd over de implementatiefase van nieuwe erkende kansrijke technologieën (zoals b.v. wind op zee en energie uit water) en dreigt de groei in de toepassing van duurzame energie verder te stagneren.

De omvang van het totale pakket voor stimulering van duurzame energie voor 2012 is relatief beperkt en er bestaat nog steeds onduidelijkheid of grootschalige bij- en meestook van biomassa als leveranciersverplichting wordt doorgevoerd of dat het alsnog een beslag gaat leggen op de beperkte stimuleringsmiddelen voor duurzame energie. Voor de gebouwde omgeving (o.a. zon en diverse soorten bodemenergie) en decentrale duurzame energie opwekking is geen krachtig beleid geformuleerd en zijn er geen middelen voorzien, terwijl daar grote slagen zijn te maken. De Nederlandse duurzame opwekking is onder dit kabinetsbeleid al teruggelopen van 4,2% in 2009 naar 3,8% in 2010, terwijl de doelstelling voor 2020 14% is.

Het is evident, volgens de Duurzame Energie Koepel, dat – bij ongewijzigd beleid – de Europese doelstellingen voor 2020 niet gehaald zullen worden zonder zeer hoge kosten die Nederland dan zal moeten betalen voor import van duurzame energie in 2020. Dat trekt een onverantwoorde wissel op de toekomst. En dit terwijl eigen opwekking in Nederland nu nieuwe bedrijvigheid kan bieden, zowel centraal als ook veel decentraal. Dat zou leiden tot extra werkgelegenheid, zou Nederland onafhankelijker maken van fossiele en buitenlandse bronnen en zou prijsschommelingen op energiegebied tegengaan. Daarnaast zou de exportpositie van Nederland enorm versterkt worden als er een gezonder thuismarkt is voor alle duurzame energie technologieën. Bovendien zou het Kabinet veel goodwill onder burgers, bedrijven, gemeenten en provincies herwinnen die graag veel sneller willen en kunnen verduurzamen. Door wel te versnellen met energiebesparing en verduurzaming zou Nederland minder risico lopen op Europese boetes voor het niet halen van de doelen.

De Duurzame Energie Koepel bepleit een gelijk speelveld voor duurzame energie ten opzichte van kern- en fossiele energie. De investeringen van E 42 miljoen die dit kabinet doet ter voorbereiding van nieuwe kerncentrales staan in schril contract tot hetgeen er gedaan zou kunnen worden ter voorbereiding van grootschalige inzet van duurzame energie. Daarom bepleit de Duurzame Energie Koepel om een soortgelijk instituut op te zetten voor versnelling van de vergunningen voor, vermindering van de bureaucratie rond en betere randvoorwaarden voor duurzame energie.

De sector ziet terdege in dat Nederland zich economisch in zwaar weer bevindt, en werkt er hard aan om zoveel en zo snel mogelijk op eigen kracht goede economische prestaties te leveren. De sector gelooft in haar zaak en ziet daar zowel nationaal als internationaal veel toekomst in. De duurzame energiesector zal in de komende jaren sterk aan belang zal winnen. De overheid is echter hard nodig om de belemmeringen weg te nemen en de randvoorwaarden te scheppen voor een sector die mondiaal het sterkste groeit. Daarom roept de duurzame energie sector het kabinet van harte op om die kansen te benutten.

Plaats een reactie