Kabinet bundelt krachten tegen kindermishandeling

Medici, jeugdzorg en justitie gaan bij een melding van kindermishandeling gelijktijdig onderzoek doen naar het kind en de gezinssituatie. Met 1 gezamenlijk plan van aanpak werken alle betrokken professionals aan de veiligheid van het kind, de hulpverlening in het gezin en de aanpak van de daders. Deze nieuwe – van oorsprong Amerikaanse – multidisciplinaire aanpak zorgt ervoor dat kinderen sneller en beter worden geholpen. Met deze nieuwe aanpak gaan we in Nederland in de praktijk ervaring opdoen.

Het bundelen van de krachten bij een melding van kindermishandeling is een van de acties in het nieuwe Actieplan Aanpak Kindermishandeling: Kinderen Veilig dat vandaag door staatssecretaris Veldhuijzen van Zanten (VWS) en de bewindslieden van Veiligheid en Justitie (VenJ) naar de Tweede Kamer wordt gestuurd.

Krachtige aanpak
Kindermishandeling is – met jaarlijks naar schatting 119.000 slachtoffers – een groot probleem in de Nederlandse samenleving. Het kabinet pakt het voorkomen, signaleren, stoppen en beperken van de schade van kindermishandeling, samen met onder andere gemeenten, provincies, medici, hulpverleners, politie en justitie aan. Het actieplan beschrijft waaruit de krachtige aanpak nu en in de komende 5 jaar bestaat.

Shaken baby syndrome
Bij het voorkomen van kindermishandeling hebben de gemeentelijke Centra voor Jeugd en Gezin en consultatiebureaus een centrale rol. Dit doen ze door makkelijk toegankelijke opvoedondersteuning te bieden en met bijvoorbeeld beeldmateriaal onderwerpen als het ‘shaken baby syndrome’ bespreekbaar te maken met nieuwe ouders. Ook zijn er speciale programma’s voor extra begeleiding van gezinnen waarover zorgen bestaan. Daar wordt bijvoorbeeld vaker op huisbezoek gegaan. Daarnaast komt er een nieuwe kinderbeschermingsmaatregel waarmee de kinderrechter bij lichtere problemen aan ouders een maatregel van opgroei-ondersteuning kan opleggen.

Daderaanpak
Het stoppen van kindermishandeling wordt krachtiger aangepakt door te bevorderen dat het Advies en Meldpunt Kindermishandeling en de politie nauwer samenwerken. Ook wordt het opsporingsonderzoek bij kindermishandeling geïntensiveerd. Daarmee kan de strafrechtelijke aanpak van daders verbeterd worden. Daarnaast kunnen daders van kindermishandeling vaker een tijdelijk huisverbod krijgen. De minister van Veiligheid en Justitie stelt € 1,2 miljoen extra beschikbaar aan gemeenten ten behoeve van het huisverbod.

Kinderpornografie
Om de aanpak van kinderpornografie te versterken, lopen er programma’s om ouders en kinderen meer digiwijs en digi-alert te maken. Zo weten zij beter welke risico’s er zijn op internet. Advies- en Meldpunten Kindermishandeling en jeugdzorg gaan scherper letten op signalen van kinderpornografie. De inzet van politie op het tegengaan van kinderpornografie wordt verdubbeld. Daarnaast wordt de aanpak van kinderpornografie geïntegreerd in de aanpak van seksueel geweld en kindermishandeling. De bewindslieden hebben besloten de taak van de nationaal rapporteur mensenhandel uit te breiden met seksueel geweld tegen minderjarigen.

Meldcode, meldplicht en app
Om kindermishandeling beter en sneller te signaleren wordt het gebruik van de meldcode kindermishandeling en huiselijk geweld wettelijk verplicht. Dit wetsvoorstel is eind oktober aan de Tweede Kamer aangeboden. Ook wordt de meldplicht voor kindermishandeling door professionals uitgebreid. Sinds enige maanden bestaat er een speciale app waarmee mensen met een iPhone, iPad of een Android telefoon de meldcode huiselijk geweld en kindermishandeling kunnen downloaden. De app geeft in stappen weer wat mensen kunnen ondernemen als ze vermoeden hebben van huiselijk geweld of kindermishandeling.