Jaarverslag CGB: hoofdrol leidinggevende bij tegengaan discriminatie

Discriminatie op de werkvloer heeft een grote impact op werknemers. Werkgevers kunnen er door goed management echter veel aan doen om uitsluiting te voorkómen. Dat blijkt uit het jaarverslag van de Commissie Gelijke Behandeling (CGB) over 2009. De rol van de leidinggevende is bepalend bij het realiseren van een discriminatievrije werkomgeving. Organisaties en leidinggevenden zijn daar echter lang niet altijd op toegerust, constateert de CGB in haar onderzoeken, oordelen en adviezen.

Klachten en oordelen
De meeste klachten die de CGB ontving, betroffen de discriminatiegronden leeftijd (22%) en handicap/chronische ziekte (17%). Andere gronden waarop de CGB veel verzoeken om een oordeel kreeg, zijn geslacht (16%) en ras (14%). De klachten over discriminatie op grond van godsdienst namen af (6%, was 8%). In totaal werden in 2009 bij de CGB 473 verzoeken om een oordeel ingediend. Dat is een stijging met 10% ten opzichte van 2008.

Adviezen
De CGB bracht in 2009 acht adviezen uit. In een advies (2009-01) leverde de CGB commentaar op de Nederlandse rapportage over het VN-vrouwenverdrag. Zo ontvangen vrouwen in Nederland gemiddeld nog altijd een lagere beloning dan mannen voor vergelijkbaar werk. Daarom is de CGB een uitgebreid onderzoek gestart naar de beloningsverschillen in ziekenhuizen.
In datzelfde advies signaleerde de CGB dat zwangere werknemers moeilijk aan een baan komen, dat hun contracten niet verlengd worden of dat zij wegens zwangerschapsverlof geen bonus krijgen. Ook hiernaar zal de CGB nader onderzoek verrichten.

In de adviezen van de CGB was er verder ruim aandacht voor de positie van gehandicapten en allochtonen (onder andere naar aanleiding van een VN-rassendiscriminatieverdrag). Ook kreeg de CGB veel vragen over voorkeursbeleid. Reden om de Werving- en selectiegids uit te brengen, een webtool over discriminatie vanuit P&O-perspectief.

Onderzoeken
In 2009 verrichtte de CGB enkele grote onderzoeken naar stelselmatige discriminatie. Het betrof onder meer een onderzoek binnen De Haagse Hogeschool en een onderzoek naar de bejegening van homo’s op de werkvloer. Uit deze onderzoeken bleek dat discriminatie een beladen begrip is. Ook kunnen binnen één organisatie verschillende opvattingen bestaan over wat discriminatie nu eigenlijk is. Dit maakt het moeilijk om discriminatie te herkennen, bespreekbaar te maken en op te lossen. Vooral binnen de context van de moeilijk beïnvloedbare organisatiecultuur. Hoe lastig ook, goed personeelsbeleid vraagt om structurele aandacht voor gelijke behandeling, evengoed als voor andere arbeidsomstandigheden. Hierbij wordt vooral een beroep gedaan op de vaardigheden van het management.

Tegengaan discriminatie verantwoordelijkheid manager
Laurien Koster, voorzitter van de CGB: “Gelijke behandeling betekent de regels kennen én opvolgen. Daarom is het belangrijk dat leidinggevenden ook de vaardigheden hebben om uitsluiting tegen te gaan. Dat is een kwestie van je bedrijf erop inrichten zodat je geen discriminatieklacht aan je broek krijgt. De manager van vandaag heeft net zo goed verstand van diversiteit als van budgetten.”

Het volledige jaarverslag, genoemde onderzoeken, adviezen en oordelen zijn te lezen op www.cgb.nl.

Plaats een reactie