Is onze waterveiligheid wel van deze tijd?

Het huidige waterveiligheidsbeleid is gebaseerd op inzichten uit de jaren vijftig van de vorige eeuw. Sinds die tijd is het aantal mensen en het geïnvesteerde vermogen achter de dijken fors gegroeid.

Ook is de kennis over waterkeringen verbeterd. De Adviescommissie Water staat daarom achter de keuze van het kabinet om het waterveiligheidsbeleid te actualiseren en dat te baseren op overstromingsrisico’s.

De kans op een overstroming is nooit nul. Daarom is de Commissie van mening dat het waterveiligheidsbeleid moet inspelen op zowel het voorkómen van overstromingen, als op het beperken van de gevolgen van eventuele overstromingen via ruimtelijke inrichting en rampenbeheersing. Preventie moet daarbij wel voorop blijven staan, want dat is het meest kosteneffectief. Bovendien leiden overstromingen en bijna-overstromingen niet alleen tot materiële schade, maar ook tot psychologische schade voor betrokkenen en imagoschade voor Nederland als vestigingsland.

De Commissie is van mening dat voor de inzet op preventie, voor ruimtelijke inrichting en voor rampenbeheersing afzonderlijke eisen moeten gelden, met een eigen toetsings- en handhavinginstrument.

De primaire waterkeringen in Nederland moeten aan wettelijke normen voldoen. De Commissie is van mening dat zowel de hoogte van het beschermingsniveau als het type norm aan actualisering toe zijn. De AcW adviseert toe te werken naar nieuwe normen op basis van de overstromingskans. In die normen moet meer dan tot nu toe rekening worden gehouden met mogelijke slachtofferrisico’s. De Commissie vindt dat niemand in Nederland er in veiligheid op achteruit moet gaan.

Het Deltaprogramma werkt per regio een voorstel uit voor de aanpak van de waterveiligheid. De Commissie ondersteunt die gebiedsgerichte werkwijze en adviseert het Rijk dit proces te regisseren en de resultaten voortvarend te implementeren.

Plaats een reactie