Inzicht in veranderingen bij invoeren prestatiebekostiging curatieve GGZ

Wat verandert er precies als er straks in 2013 prestatiebekostiging komt in de curatieve GGZ? Om instellingen en verzekeraars alvast inzicht te geven in de veranderingen, heeft de Nederlandse Zorgautoriteit (NZa) een verantwoordingsdocument gepubliceerd.

Op basis van het document kunnen zorgaanbieders en zorgverzekeraars aan de slag met zorginkoop voor 2013. Later dit jaar (voor 1 oktober) legt de NZa de veranderingen vast in regelgeving.

Vanaf volgend jaar worden alle instellingen in de curatieve GGZ met diagnosebehandelingcombinaties (DBC’s) bekostigd in plaats van budgetten. Voor de overgang naar prestatiebekostiging voert de NZa een transitiemodel uit. Hierdoor worden de financiële risico’s voor instellingen deels afgedekt. Als er een groot verschil is in hun opbrengsten in DBC’s enerzijds en budget anderzijds, kan dat verschil worden bijgepast. Het model geldt alleen in 2013.

In 2013 verandert ook de tariefsoort, daar komt meer ruimte in voor individuele afspraken tussen zorgaanbieder en verzekeraar. Nu kent de sector nog maximumtarieven, vanaf 2013 komt er een bandbreedte. Dat betekent dat zorgaanbieders en zorgverzekeraars een tarief van maximaal 10% meer dan het maximum mogen afspreken, voor bijvoorbeeld zeer specialistische zorg. Ook kunnen zij natuurlijk lagere tarieven afspreken dan het maximumtarief voor andere vormen van zorg.

Om in het uiterste geval in te kunnen grijpen in de kostenontwikkeling van de curatieve GGZ, komt er vanaf volgend jaar een macrobeheersinstrument. Dat stelt de minister in staat om de sector te korten als er een grote overschrijding van de totale kosten is. De NZa ontvangt voor de verdere uitwerking nog een aanwijzing van de minister.

Ten tijde van budgettering waren er voor specifieke zorgtypes aparte vergoedingen: individuele componenten. Bij prestatiebekostiging verdwijnen die. Deze zorg wordt nu bekostigd via de DBC’s. Voor sommige zaken, zoals intensieve crisisverslavingszorg zijn daarvoor veranderingen in het DBC-systeem aangebracht.

Ten slotte krijgt de GGZ ook te maken met de normatieve huisvestingscomponent, een manier om kapitaallasten te verrekenen.

Meer informatie
Verantwoordingsdocument Prestatiebekostiging in de curatieve GGZ

Plaats een reactie