Invoering centrale eindtoets

Er komt een verplichte eindtoets voor taal en rekenen/wiskunde voor leerlingen in groep 8 van de basisschool. De ministerraad heeft ingestemd met deze wetswijziging op voorstel van minister Van Bijsterveldt van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap. Naast de verplichte eindtoets regelt het wetsvoorstel dat alle scholen in het primair onderwijs met een leerling- en onderwijsvolgsysteem (lovs) moeten gaan werken.

De in het regeerakkoord aangekondigde centrale eindtoets wordt in het reguliere basisonderwijs in 2013 voor het eerst afgenomen. Voor het speciaal (basis)onderwijs is gekozen voor een later invoeringsjaar, waarschijnlijk twee of drie jaar later. In tegenstelling tot de huidige (niet verplichte) Cito-eindtoets vindt de centrale eindtoets pas eind april plaats. Door de toets naar een later moment in april te verschuiven, komt het schooladvies van de basisschool centraler te staan en kan de onderwijstijd in groep 8 beter worden benut. Tevens helpt de eindtoets scholen om de onderwijsopbrengsten van de school in kaart te brengen en bevordert deze een soepele overgang van leerlingen naar het voortgezet onderwijs.

In het wetsvoorstel is ook vastgelegd dat er een centrale toets voor wereldoriëntatie beschikbaar wordt gesteld voor scholen, waarin de kennis van geschiedenis, aardrijkskunde en natuur (inclusief biologie) wordt getoetst. Het is aan scholen zelf of ze deze toets gebruiken.

De ministerraad heeft ermee ingestemd het wetsvoorstel voor advies aan de Raad van State te zenden. De tekst van het wetsvoorstel en van het advies van de Raad van State worden openbaar bij indiening bij de Tweede Kamer.

Plaats een reactie