Internet consultatie Toezichtkader ‘Governance’

0
631

De Inspectie voor de Gezondheidszorg biedt vandaag ter consultatie aan het concept ‘Toezichtkader voor de invulling van de bestuurlijke verantwoordelijkheid voor kwaliteit en veiligheid’. Iedereen die zich betrokken voelt bij dit onderwerp mag reageren op dit concept.

Om te kunnen garanderen dat de patiënt/cliënt goede en veilige zorg krijgt is het noodzakelijk dat professionals, bestuurders en interne toezichthouders van zorginstellingen ieder hun verantwoordelijkheid kennen en deze ook uitvoeren.

In het concept toezichtkader staan onder meer de achtergronden beschreven waarbinnen het toezicht op de bestuurlijke verantwoordelijkheid voor kwaliteit en veiligheid (governance) wordt vormgegeven. Per speler is geschetst wat de inspectie het belangrijkst vindt van deze rol. Ook beschrijft het kader hoe de inspectie tot een oordeel komt over een instelling en welke acties de inspectie kan ondernemen.

De inspectie vindt het belangrijk om het concept-toezichtkader in een brede consultatie aan het zorgveld voor te leggen. In het consultatie-document staan een aantal specifieke consultatievragen die u als leidraad kunt gebruiken voor uw reactie. De reacties worden gebruikt om het toezichtkader verder aan te passen en aan te scherpen. Het definitieve toezichtkader is naar verwachting eind dit jaar gereed en wordt dan gepubliceerd.

Insturen reactie

U kunt uw reactie tot uiterlijk 15 oktober indienen bij de IGZ, via het mailadres SGZ2009@igz.nl, onder vermelding van ‘consultatie toezichtkader en de naam van uzelf en/of bedrijf’. U kunt daar ook terecht voor vragen over het verloop van het traject. De inspectie stelt het op prijs als u ook de naam en gegevens van een contactpersoon meestuurt, zodat de inspectie u eventueel kan benaderen voor een toelichting. De reacties worden in een apart document gepubliceerd.

Achtergrond en aanleiding

Het toezichtkader voor Governance (bestuurlijke verantwoordelijkheid) is aangekondigd in het rapport ‘Staat van de Gezondheidszorg 2009’. Dit rapport gaat over het invullen en nakomen van de rollen en verantwoordelijkheden van professionals, bestuur en Raad van Toezicht als het gaat om kwaliteit en veiligheid.

De inspectie heeft al een wettelijke taak om de Raad van Bestuur als eindverantwoordelijke aan te spreken op de kwaliteit en veiligheid binnen een instelling. Uit het onderzoek is echter gebleken dat het belangrijk is om de verantwoordelijkheden voor kwaliteit en veiligheid van professionals, Bestuur en Raad van Toezicht meer expliciet en in samenhang in te vullen.