Integraal Dementie Centrum Brabant

Het Jeroen Bosch Ziekenhuis organiseert een open innovatieworkshop om de business case voor een Integraal Dementie Centrum Brabant uit te werken en dit centrum te realiseren. De business case van dit centrum is gebaseerd op het in de praktijk bewezen model van de Integrale Kanker Centra in Nederland.

De dementiezorg kan nog veel leren van het traject dat kankerzorg heeft doorlopen. De inrichting van een centrale registratie en bundeling van kennis draagt bij aan een verbeterde organisatie van de dementiezorg. Hierdoor ontstaat een signaleringsfunctie (samenwerking met de tweede- eerste- en nuldelijns), waarmee adequater kan worden ingespeeld op de behoeften van patiënten en mantelzorgers. Brabant pakt op deze manier een initiërende rol op.

Uitwerking business case
Het Jeroen Bosch Ziekenhuis werkt in samenwerking met Alzheimer Nederland- afdeling Regio ‘s-Hertogenbosch, het Platform Dementie Den Bosch, patiënten, mantelzorgers en bedrijven de business case uit. Onderdeel van het project is een excursie naar het Integraal Kankercentrum Zuid en een open innovatieworkshop.

Gedegen registratie
Het verbeteren van de organisatie van dementiezorg in Brabant start met het opzetten van een gedegen registratie. Op dit moment ontbreekt iedere vorm van centrale registratie van patiënten met dementie, behandelde patiënten en door geheugencentra gediagnosticeerde patiënten, maar ook de patiënten die niet verder komen dan de eerste lijn. Vanuit een registratiesysteem kunnen incidenties worden bepaald van de verschillende vormen van dementie, met daaraan gekoppeld verschil in behandeling, begeleiding, prognose en noodzaak tot verschillende vormen van opvang. Regionale verschillen in aanpak kunnen beter geduid worden en verbeterpunten gedefinieerd.

Vernieuwingsimpulsen
Een verbeterde registratie van patiënten leidt er in de praktijk toe dat de dienstverlening op individueel niveau vernieuwingsimpulsen kan krijgen. Dit kan door bijvoorbeeld sneller in te spelen op individuele behoeften die vanuit de eerste lijn worden gesignaleerd. Daarnaast zijn efficiencyvoordelen te behalen in de afstemming tussen zorgverleners. Op lokaal en regionaal niveau kunnen demografische ontwikkelingen zichtbaar worden, die voor beleidsmakers interessant zijn en kunnen resulteren in een efficiëntere inzet van zorg en (innoverende) producten, diensten en middelen.

Wensen
Registratie van patiënten met dementie kan andere voordelen hebben, die vanuit de directe medische zorgverlening niet geheel te overzien zijn. Voordat deze registratie start, is het van belang om diverse partijen betrokken bij de zorg van patiënten met dementie te bevragen om te achterhalen welke wensen die partijen hebben ten aanzien van zo’n registratiecentrum. Met de IAB-4 aanjaagsubsidie start een verkennend onderzoek naar de wensen, de haalbaarheid en het draagvlak van diverse partijen betrokken bij de zorg van patiënten met dementie, met als doel een nieuw op te zetten provinciaal dementie registratie centrum (IDCB).

Jeroen Bosch Ziekenhuis
Het Jeroen Bosch Ziekenhuis is een groot ziekenhuis op meerdere locaties in de regio ’s-Hertogenbosch en de Bommelerwaard. Sinds 1274 kent de regio een gastvrij ziekenhuis waar persoonlijke aandacht voor de patiënt, kwaliteit en innovatie belangrijk zijn. Het ziekenhuis betrekt in 2011 een nieuw gebouw en wil dan het meest patiëntgerichte ziekenhuis in Nederland zijn. Met ruim 240 medisch specialisten verdeeld over 29 specialismen is het Jeroen Bosch Ziekenhuis een topklinisch centrum voor acute en specialistische zorg. Als opleidingsziekenhuis levert het een belangrijke bijdrage aan de opleiding van artsen en verpleegkundigen in Nederland. Speerpunten in de zorg zijn Oncologie, Cardiovasculaire geneeskunde, Endoscopie en Transmurale geneeskunde.

Plaats een reactie