Inspectie heft verscherpt toezicht Maasstad ziekenhuis op

0
499

De Inspectie voor de Gezondheidszorg heeft besloten het verscherpt toezicht op het Maasstad ziekenhuis in Rotterdam op te heffen per 20 september 2011. Tijdens diverse bezoeken heeft de inspectie geconstateerd dat de huidige Raad van Bestuur voldoende maatregelen heeft genomen om verantwoorde en veilige zorg te leveren.

De inspectie stelde het Maasstad ziekenhuis op 20 juli 2011 onder verscherpt toezicht voor de duur van twee maanden. De inspectie had er tijdens de uitbraak van de klebsiella pneumoniae bacterie afgelopen zomer onvoldoende vertrouwen in dat de toenmalige raad van bestuur op korte termijn de juiste maatregelen zou treffen om verdere verspreiding van de bacterie te voorkomen. Het onvoldoende nemen van de juiste infectiebestrijdingsmaatregelen vormde een risico voor de patiëntveiligheid.

Inmiddels heeft de inspectie vertrouwen in het huidige bestuur en acht zij haar in staat het noodzakelijk proces van verandering te realiseren. Na de komst van twee interim bestuurders in augustus 2011 heeft het ziekenhuis een positieve ontwikkeling doorgemaakt. De doelen in het plan van aanpak, dat was gemaakt op verzoek van de IGZ, voor het verbeteren van de infectiepreventie, het antibioticabeleid en de luchtbehandeling zijn gerealiseerd. Met de hulp en de inzet van het RIVM en het UMC Utrecht is het verloop van het onderzoek naar de uitbraak voorspoedig verlopen en al geruime tijd treden er geen nieuwe – niet begrepen- besmettingen op.

Alle medewerkers zijn geïnstrueerd over de geldende richtlijnen voor infectiepreventie en het naleven van de infectiepreventiemaatregelen wordt door leidinggevenden strikt gevolgd. Uit gesprekken met medewerkers, waaronder verpleegkundigen en artsen, is gebleken dat er een cultuurverandering is opgetreden waarbij men elkaar aanspreekt wanneer wordt afgeweken van de ziekenhuisregels met betrekking tot hygiëne. De afdelingen medische microbiologie en ziekenhuishygiëne worden intensief begeleid door artsen-microbiologie en een aangetrokken adviseur infectiepreventie van het UMC Utrecht. Hierdoor wordt nu gehandeld in lijn met de protocollen en richtlijnen van de eigen beroepsgroepen.

De communicatie tussen professionals en de artsen-microbiologie is verbeterd en leidt tot gestructureerde besprekingen met de microbiologen op verpleegafdelingen. Ook heeft het ziekenhuis de communicatie met burgers en (potentiële) patiënten de laatste weken concreet verbeterd. Het ziekenhuis heeft haar website onder meer voorzien van antwoorden op veelgestelde vragen over de uitbraak en er is een nieuwe folder voor patiënten. Het feit dat nabestaanden alsnog extra aandacht krijgen van een aantal verpleegkundigen die speciaal voor nazorg zijn vrijgemaakt, onderstreept hoe belangrijk het bestuur de communicatie richting nabestaanden vindt.

Hoewel de inspectie het verscherpt toezicht heeft opgeheven, blijft zij de ontwikkelingen van het Maasstad Ziekenhuis intensief volgen. De inspectie zal de bestuurder verzoeken om de inspectie per maand en zo nodig frequenter, over de voortgang te berichten. De inspectie zal l binnen enkele maanden een bezoek brengen waarbij wordt nagegaan of het ziekenhuis de stijgende lijn van verbetering vasthoudt en zij maatregelen borgt. Het inspectieonderzoek naar het ontstaan en het verloop van de epidemie is nog in volle gang. De inspectie kijkt daarbij of het ziekenhuis zowel intern als extern juist en verantwoord heeft gehandeld, zowel voor wat betreft de alarmering alsook in het nemen van de juiste maatregelen om verdere verspreiding en het ontstaan van een epidemie te voorkomen.