Inkomen bij arbeidsongeschiktheid te laag in sector Zorg & Welzijn

Medewerkers in de sector zorg en welzijn die (deels) arbeidsongeschikt raken, gaan er meer in inkomen op achteruit dan ze vaak aannemen. Ook binnen de CAO’s in deze sector ontstaat namelijk geregeld een forse terugval van het inkomen bij instroom in de WGA. OHRA Inkomensverzekeringen heeft daarom speciaal voor medewerkers in de sector zorg en welzijn een collectieve arbeidsongeschiktheidsverzekering, het OHRA inkomensgarantieplan, ontwikkeld. Bijzonderheden: bij gedeeltelijke arbeidsongeschiktheid heeft men de zekerheid van een inkomen van ten minste 70% van het laatst verdiende inkomen. De verzekering kent ook een dekking bij minder dan 35% arbeidsongeschiktheid.

Het bewustzijn over de gevolgen van arbeidsongeschiktheid in de sector zorg en welzijn is traditioneel erg laag. De doorgaans uitgebreide collectieve afspraken in de zorg zijn daar in belangrijke mate debet aan. Toch blijken ook de CAO’s in de sector zorg en welzijn de gevolgen van arbeidsongeschiktheid niet goed af te dekken, met als gevolg dat veel medewerkers in de sector minder goed gedekt zijn dan ze zelf aannemen. Uit het toenemend aantal vragen dat OHRA krijgt van werkgevers blijkt echter dat er op dit punt sprake is van een omslag in het denken. Volgens Peter Siewers, manager distributie OHRA speelt met name de nog steeds toenemende werkdruk in de sector zorg en welzijn hier een rol. Daarnaast is de vergrijzing van belang: ouderen lopen nu eenmaal een hoger risico op arbeidsongeschiktheid.

Drie varianten
Het OHRA Inkomensgarantieplan wordt aangeboden in drie varianten met verschillende dekkingen. De basis dekking biedt een aanvullende uitkering bij gedeeltelijke arbeidsongeschiktheid tot ten minste 70% van het laatst verdiende salaris tot de pensioenleeftijd. Als er bij gedeeltelijke arbeidsongeschiktheid nog sprake is van benutting van ten minste 50% van de restverdiencapaciteit (dit is wat men nog zou kunnen verdienen), dan vult OHRA de uitkering aan tot minimaal 80% van het laatstverdiende salaris. De aanvullende dekking biedt een uitkering van 10% van het laatstverdiende salaris bij volledige arbeidsongeschiktheid (80% tot 100%) bovenop de WIA-uitkering en eventuele uitkering van het pensioenfonds. De meest uitgebreide variant, de extra variant, combineert de voordelen van de basis en de aanvullende variant. Daarnaast krijgt de verzekerde bij minder dan 35% arbeidsongeschiktheid een aanvulling tot 80% van het inkomensverlies gedurende maximaal tien jaar. Hierbij geldt steeds het totale salaris als basis voor de uitkering.

Volgens Siewers kan met het OHRA Inkomensgarantieplan effectief voorkomen worden dat de huidige levensstandaard drastisch moet worden verlaagd bij arbeidsongeschiktheid. Ook voor de vele part-time medewerkers in deze sector is het van belang om een arbeidsongeschiktheidsverzekering te sluiten, omdat hypotheek en levensstandaard vaak afgestemd zijn op twee inkomens. Werkgevers kunnen het product direct via OHRA afsluiten of via een intermediair bij OHRA onderbrengen.
Voor meer informatie, kijk op www.ohra.nl/zorgenwelzijn

Plaats een reactie