Individueel dierenwelzijn één van de uitgangspunten duurzame veehouderij

In Nederland, maar ook daarbuiten, is een maatschappelijke discussie gaande over duurzame dierhouderij. De vraag is hoe dieren kunnen worden gehouden op een manier, die aanvaardbaar is voor zowel de burger als de veehouder als het milieu.

De vanuit concurrentieoverwegingen noodzakelijke schaalvergroting en intensivering van de veehouderij in Nederland is niet meer in lijn met de groeiende voorkeur van burgers voor minder grootschalige dierhouderijen, waarbij de dieren ook buiten kunnen lopen. Het heersende beeld daarbij is dat bijvoorbeeld vrije uitloop en weidegang per definitie ook het dierenwelzijn vergroten.

De KNMvD, de beroepsvereniging van dierenartsen, wil vanuit haar veterinaire expertise bijdragen aan deze discussie. Voor het begrip duurzaamheid worden daarbij de uitgangspunten van de overheid gehanteerd; People, Planet en Profit. Bij People betreft het vooral de volksgezondheid die gewaarborgd moet zijn, waarbij overbrenging van ziektes en antibioticaresistentie de meest in het oog springende problemen zijn. Bij Planet gaat het erom op een verantwoorde wijze met dieren om te gaan, waarbij dieren niet meer worden gezien als zuiver een productiemiddel, maar als levende wezens. Profit ten slotte krijgt in de maatschappelijke discussie de minste aandacht, maar men realiseert zich wel dat de veehouderij een sector is die een groot economisch belang heeft voor Nederland en dat een dierhouder gewoon een bedrijf heeft waarvoor winst noodzakelijk is.

De KNMvD is van mening dat op basis van de combinatie van de hiervoor genoemde duurzaamheidsaspecten de verschillende houderijsystemen moeten worden beoordeeld. Dat zorgt voor een genuanceerd beeld omdat geen van de houderijsystemen, variërend van biologische houderij tot gangbare bedrijfstypen en ook megastallen, zich eenduidig positief onderscheidt op alle aspecten ten opzichte van de andere systemen.

Niet het houderijsysteem, maar het individuele dierenwelzijn moet het uitgangspunt zijn voor een oordeel over de duurzaamheid. De KNMvD pleit er dan ook voor om dit meetbaar te maken, zodat er met een wetenschappelijke onderbouwing een uitspraak gedaan kan worden over het welzijn van het individuele dier. Aan de hand hiervan kunnen dan de sterke punten uit de verschillende huidige houderijsystemen worden samengevoegd om te komen tot een optimaal systeem, gebaseerd op de behoeftes van dier, mens, milieu en economie, waarin ook Klara 10 zich prettig voelt.

Plaats een reactie