Indicatoren voor inzicht in samenwerking en kwaliteit acute zorg

In het project ‘Ketenbrede Kwaliteitsindicatoren Acute Zorg’ zijn indicatorensets ontwikkeld om inzicht te krijgen in de samenwerking en kwaliteit van acute zorgketens. Voor de acute zorg na een beroerte, voor verloskunde en een heupfractuur kunnen huisartsen, ambulance en ziekenhuis hiermee gezamenlijk hun zorgverlening monitoren en optimaliseren.

Een patiënt met een acute zorgvraag wordt vaak behandeld door verschillende zorgverleners, bijvoorbeeld een huisarts, de ambulance en het ziekenhuis. De uitkomst van die zorg wordt bepaald door het handelen van deze afzonderlijke ‘ketenpartners’ en door de samenwerking en onderlinge overdracht. In het veld bestond behoefte om de samenwerking in én de kwaliteit van de acute zorgketen goed in beeld te brengen.

Het project van het NIVEL (Nederlands instituut voor onderzoek van de gezondheidszorg), ARGO Rijksuniversiteit Groningen BV en het Landelijk Netwerk Acute Zorg (LNAZ) richtte zich op de ontwikkeling van een instrument om hierin te voorzien. Samen met medisch professionals en andere inhoudsdeskundigen zijn indicatorensets ontwikkeld. Er zijn verschillende indicatoren geselecteerd. Voor overdrachtsmomenten waren die nog niet beschikbaar en zijn nu indicatoren geformuleerd. Het project heeft geresulteerd in sets voor drie acute zorgketens: CVA, Acute Obstetrie en Heupfractuur.

Kernachtig
Omdat de zorgsector wordt overspoeld met indicatoren en de registratielast met regelmaat tot discussie leidt, zijn strikte uitgangspunten gehanteerd bij de ontwikkeling van het instrument. Zo was het voor de bruikbaarheid belangrijk dat de indicatorensets kernachtig zouden zijn en zouden aansluiten bij bestaande indicatoren van individuele beroepsgroepen en wetenschappelijke verenigingen. Ofwel ‘Niet opnieuw het wiel uitvinden als er al goede en beproefde instrumenten bestaan.’

De meetbaarheid en bruikbaarheid van de sets zijn in het veld getest. Uit deze test is gebleken dat de indicatorensets binnen de keten een beeld kunnen geven van de kwaliteit en de wijze waarop de samenwerking is geregeld. De uitkomsten geven ketenpartners handvatten om gezamenlijk de acute zorg te verbeteren. De indicatorensets zijn vooral bedoeld voor zelfevaluatie in het regionale overleg tussen ketenpartners in de acute zorg.

Het instrument bezit de potentie om landelijke kennis uit te wisselen en daarmee te bevorderen dat de patiënt met een acute zorgvraag overal de juiste zorg op de juiste plaats kan ontvangen. Een gezamenlijke aanpak door ketenpartners en uniformiteit bij aanvang is hierbij dan wel essentieel.

Implementatie
Een instrument is alleen van waarde als het betrouwbare informatie oplevert met aanknopingspunten voor monitoring en verbetering. Ketenpartners kunnen de ontwikkelde methode nu toepassen en op basis van de inzichten initiatieven ontplooien om de kwaliteit van de acute zorgketens voor de patiënt verder te ontwikkelen. Deze implementatie vraagt om coördinatie en samenwerking. Het Landelijke Netwerk Acute Zorg neemt daarom het initiatief om samen met betrokken koepels, wetenschappelijke verenigingen en de Acute Zorgnetwerken de vraag te beantwoorden hoe zij gezamenlijk dit instrument het best van waarde kunnen laten zijn binnen de acute zorg.

Voor meer informatie of een gedrukt exemplaar van het rapport: secretariaat LNAZ 013 – 5393784 of secretariaatlnaz@lnaz.nl

Meer informatie
Onderzoeksrapport: ketenbrede kwaliteitsindicatoren acute zorg (pdf)
Indicatorenset: ketenbrede kwaliteitsindicatoren acute zorg (pdf)

Plaats een reactie