In de aanval tegen de uitval in het vmbo

0
773

Eind september 2011 is aan Bart Eigeman, wethouder Talentontwikkeling bij de gemeente Den Bosch, de eindrapportage van het Einstein4All project overhandigd. Dr. Wendy Kicken, universitair docent bij CELSTEC (Centre for Learning Sciences and Technologies) van de Open Universiteit, heeft samen met de projectpartners, een model voor een competentiegericht loopbaanbegeleidingstraject ontwikkeld. Doel is vroegtijdige schooluitval in het vmbo tegen te gaan.

Oorzaken schooluitval
Eén van de oorzaken van de schooluitval die nader onderzocht is in het project is het ontbreken van een doorlopende leerlijn tussen vmbo en mbo. Dit houdt in dat het competentieniveau van een leerling die uitstroomt van het vmbo lager is dan het niveau dat van deze leerling wordt verwacht op het mbo. Er is dus een competentiegat, een discrepantie tussen het gewenste en het werkelijke competentieniveau.

Tweede oorzaak is het ontbreken van een goed keuzeproces en een intrinsieke motivatie. Loopbaankeuze gebeurt vaak op basis van een vertekend beeld van de opleiding, het beroep en de eigen competenties. Bovendien heeft de leerling geen intrinsieke motivatie voor de gekozen richting, maar zijn overwegingen als nabijheid van de opleiding of de keuze van een vriendin voor dezelfde opleiding doorslaggevend voor de keuze.

Einstein4All project
Kern van het competentiegericht loopbaanbegeleidingstraject is dat leerlingen begeleid en ondersteund moeten worden bij hun loopbaankeuzes, de ontwikkeling van de benodigde competenties die vereist zijn bij de gekozen loopbaan (sector, beroep) en de ontwikkeling van het zelfsturend vermogen, volgens Wendy Kicken. Om deze begeleiding en ondersteuning te geven zijn opdrachten ontwikkeld en is een begeleidingsmodel ontworpen. Ter ondersteuning van het begeleidingsmodel zijn een Competentiewijzer en een ontwikkelingsportfolio ontwikkeld waarmee (competentie)ontwikkeling in kaart kan worden gebracht, aldus Kicken.

Doel project
Doel van het loopbaanbegeleidingstraject is het verminderen van de voortijdige schoolverlating als gevolg van een te laag competentieniveau bij de start van een mbo-opleiding ofwel een verkeerde studiekeuze. Middels een herontwerp van het traditionele curriculum van het vmbo tot een doorlopende leerlijn naar het mbo is getracht de leerling te ondersteunen bij het ontwikkelen van een voldoende competentieniveau en het maken van een passende studiekeuze.

Project partners
Het Einstein4All project is een initiatief van de gemeente Den Bosch en het team Doorlopende Leerlijnen van het ROC Koning Willem I College in Den Bosch. Samen met de projectpartners is gewerkt aan een competentiegericht loopbaanbegeleidingstraject.
Samen met vijf vmbo-scholen uit Den Bosch, te weten De Rietlanden, Ds. Pierson College, Hervion College, Sancta Maria Mavo en Van Maerlant College, is gewerkt aan de opdrachten voor het onderwijsprogramma.

In samenwerking met Interactive Studios en Bureau ICE is een Competentiewijzer ontwikkeld en respectievelijk getest. Op basis van wetenschappelijk onderzoek van het Centre for Learning Sciences and Technologies van de OU is een begeleidingsmodel ontwikkeld. Tenslotte hebben het Blackburn College (Blackburn, Verenigd Koninkrijk) en de Steirische Volkswirtschaftliche Gesellschaft (Graz, Oostenrijk) hun ervaring en expertise op het gebied van beroepskeuzebegeleiding in het project gebracht.

Rapport bestellen
Het boekje, waarin de eindrapportage van het Einstein4All project is beschreven, kan besteld worden bij Wendy Kicken, Wendy.Kicken@ou.nl.