Impuls voor wetenschap in het onderwijs

Het bestuur van de KNAW heeft zeven aanvragen van universiteiten voor ondersteuning van hun ‘Wetenschapsknooppunt’ gehonoreerd. De eenmalige bijdrage wordt mede gefinancierd door het Platform Bèta Techniek.

In een Wetenschapsknooppunt werken universiteiten samen met basisscholen, scholen in het voortgezet onderwijs, lerarenopleidingen, science centers, wetenschapsmusea en anderen.

Doel van een Wetenschapsknooppunt is leerlingen te enthousiasmeren voor, en vertrouwd te maken met wetenschappelijk onderzoek. In maart organiseerden de KNAW en het Platform Bèta Techniek een call for proposals om deze belangrijke schakels tussen wetenschap en samenleving met een eenmalige financiële stimuleringsbijdrage de kans te geven zich in de universiteiten te verankeren.

Zeven aanvragers – vijf universiteiten en twee consortia van universiteiten – ontvangen voor hun Wetenschapsknooppunten een financiële bijdrage van maximaal € 650.000. Helaas konden niet alle ingediende aanvragen uit het beschikbare budget worden gehonoreerd. De KNAW ontving aanvragen voor een totaalbedrag van € 5,76 miljoen, beschikbaar was € 3,25 miljoen.

Werkwijze
Een commissie van de KNAW heeft de aanvragen beoordeeld en op basis van de beoordelingscriteria uit de richtlijnen voor de call for proposals een rangorde gemaakt. Vervolgens is aan de best beoordeelde aanvragen een financiële bijdrage toegekend, totdat het budget was uitgeput.

Gehonoreerde aanvragen
De volgende universiteiten kregen een financiële bijdrage toegekend (in alfabetische volgorde):

– Radboud Universiteit Nijmegen
– Rijksuniversiteit Groningen
– Technische Universiteit Delft, mede namens Erasmus Universiteit Rotterdam en Universiteit Leiden
– Universiteit van Tilburg, mede namens Technische Universiteit Eindhoven
– Universiteit Twente
– Universiteit Utrecht
– Wageningen University & Research centre

Begeleiding
De KNAW en het Platform Bèta Techniek organiseren de komende jaren gezamenlijke bijeenkomsten voor alle Wetenschapsknooppunten, waarbij ‘leren van elkaar’ centraal staat. Een expertcommissie adviseert de Wetenschapsknooppunten over de uitwisseling van kennis en ervaring. Na twee jaar verzorgt het Platform Bèta Techniek een midterm review.

Over de Wetenschapsknooppunten
In een Wetenschapsknooppunt werken universiteiten, scholen en intermediaire instellingen samen om basisschoolleerlingen en leerlingen in de onderbouw van het voortgezet onderwijs op een inspirerende manier kennis laten maken met de wetenschap. Onderzoekend en ontwerpend leren staat centraal. De activiteiten kunnen heel divers zijn. Het kan gaan om (inspiratie)cursussen voor docenten; het ontwikkelen van lesmethodes en materiaal; lessen van wetenschappers aan leerlingen; activiteiten met pabo’s, stages, et cetera. Ook zetten de Wetenschapsknooppunten zich in om ouders, begeleiders en docenten bewust te maken van wat wetenschap is en vermag. De Wetenschapsknooppunten zijn in 2009 gestart in opdracht van het ministerie van OCW en met steun van het Platform Bèta Techniek. Voor meer informatie zie de links in de rechterkolom. Via de website van het Orionprogramma komt u ook bij de websites van de respectieve Wetenschapsknooppunten.