Importeurs van exotische groenten en fruit onder de loep

Op groenten en fruit die in de Nederlandse schappen liggen, zitten zeer weinig resten van schadelijke bestrijdingsmiddelen. Dit blijkt uit de ruim 8.000 producten die de Nederlandse Voedsel- en Warenautoriteit (NVWA) heeft onderzocht in 2011 en 2010.

Veelgekochte groenten en fruit zoals aardappelen, bloemkool en appels bevatten in minder dan 1% resten van bestrijdingsmiddelen boven de wettelijke limiet. Dit beeld is anders bij producten die geïmporteerd worden uit landen buiten de Europese Unie. Omdat hier de grootste gezondheidsrisico’s liggen, verscherpt de NVWA het toezicht bij importeurs van deze producten nog meer.

Bij de steekproefcontroles in 2011 en 2010 richtte de NVWA zich al op risicoproducten en -landen, zoals tropische vruchten en kruiden uit Suriname, Vietnam en Thailand. Bij de 8000 monsters die zijn onderzocht, was er in 42 gevallen een zodanige overschrijding van middelen die nog op het product zaten, dat gezondheidsrisico’s niet uit te sluiten waren. Waar mogelijk zijn deze partijen teruggehaald uit de handel gehaald of is de import geblokkeerd.

Wettelijke limiet
Door het gebruik van gewasbeschermingsmiddelen tijdens de teelt kunnen restanten achterblijven. In Europa is hiervoor de Maximale Residu Limiet (MRL) vastgesteld voor de bescherming van de volksgezondheid en als maatstaf voor goed landbouwkundig gebruik. Die is erop gericht dat telers niet meer gewasbeschermingsmiddelen gebruiken dan nodig.

Ook al wordt een MRL overschreden, dan is in het algemeen geen sprake van een direct gevaar voor de volksgezondheid bij consumptie. In 2011 en 2010 werd in 9.1% van de gevallen een waarde boven de MRL gemeten. De lichte stijging ten opzichte van 2010/2009 (8.4%) is volledig te verklaren omdat de NVWA de afgelopen jaren al bij bemonstering meer risicoproducten kiest.

De controles
De NVWA controleert steekproefsgewijs of wordt voldaan aan de wettelijke eisen. Op basis van de Europese Verordening 669/2009 is een strengere controle van toepassing op een aantal door de Europese Commissie aangewezen producten van buiten de EU. Ook importeurs die in het verleden niet aan de wet voldeden, krijgen meer controles.

Daarnaast blijft de NVWA ook steekproeven houden bij handelaren, importeurs en bij de winkelketens om een algemeen beeld van het residugehalte in groente en fruit in Nederland te kunnen blijven geven.

Meer informatie
dossier Bestrijdingsmiddelen groente en fruit

Plaats een reactie