IGZ vordert dwangsommen in

Bij negen zorginstellingen vordert de IGZ dwangsommen in voor het niet aanleveren van het Jaardocument maatschappelijke verantwoording 2009. De IGZ legde in totaal aan 29 instellingen een last onder dwangsom op, omdat zij zonder geldige reden het Jaardocument maatschappelijke verantwoording 2009 niet of niet volledig hadden aangeleverd bij het CIBG. Deze instellingen kregen nog vier weken de tijd om alsnog aan hun plicht te voldoen.

Lijst invordering dwangsommen 2009

Voor 3 instellingen is het genomen besluit herzien. Dit betekent dat aan deze instellingen met terugwerkende kracht geen last onder dwangsom is opgelegd.

16 instellingen hebben binnen de termijn volledig aan hun verplichting voldaan. 9 instellingen voldeden na deze vier weken nog niet aan hun plicht. Voor deze instellingen ging een dwangsom van €1.000 per week lopen. Dit bedrag kon oplopen tot maximaal €10.000. De IGZ vordert nu bij 6 instellingen een bedrag van €10.000. Bij 1 instelling geldt dat een bedrag van € 20.000 wordt ingevorderd. Voor de overige 2 instellingen geldt een bedrag van € 1.000 respectievelijk € 3.000.

Bij 1 instelling loopt het handhavingtraject nog. Deze instelling is daarom niet meegenomen in het ingestelde invorderingstraject.

Instellingen die verzekerde zorg (Zorgverzekeringswet, AWBZ) leveren moeten een toelating hebben op grond van de Wet toelating zorginstellingen (WTZI). Deze wet verplicht ziekenhuizen, gehandicapteninstellingen, verpleeg- en verzorgingshuizen, instellingen in de geestelijke gezondheidszorg en thuiszorg het Jaardocument maatschappelijke verantwoording jaarlijks voor 1 juni aan te leveren bij het CIBG.

Met dit jaardocument leggen zorginstellingen verantwoording af en geven zij inzicht in hun prestaties. Alle jaarlijkse verplichtingen op grond van wet- en regelgeving staan hierin. Het jaardocument geeft instellingen ook de gelegenheid om zich te presenteren als maatschappelijk ondernemer.

Plaats een reactie