IGZ presenteert kader voor toezicht op besturen zorginstellingen

De Inspectie voor de Gezondheidszorg (IGZ) ziet goed bestuur en intern toezicht binnen zorginstellingen als essentiële voorwaarden voor het leveren van verantwoorde zorg. Daarom stelde de inspectie een ‘Toezichtkader Bestuurlijke Verantwoordelijkheid voor Kwaliteit en Veiligheid’ op. Dit IGZ-Toezichtkader wordt op donderdag 28 april 2011 tijdens een symposium over dit onderwerp aangeboden aan de minister van VWS.

De rol van de inspectie is erop gericht dat het vertrouwen dat burgers in de gezondheidszorg hebben ook een gerechtvaardigd vertrouwen is. Raden van bestuur zijn eindverantwoordelijk voor de kwaliteit en veiligheid van de zorg die hun zorginstelling levert. Zij kunnen daarmee bijdragen aan dat vertrouwen. Wanneer de bestuurlijke kwaliteit binnen zorginstellingen tekort schiet, dan blijkt dat een ernstig risico te zijn voor de kwaliteit van zorg. De inspectie betrekt toezicht op de bestuurlijke verantwoordelijkheid daarom bij haar reguliere toezicht op de zorg. In het toezichtkader is nu expliciet omschreven welke aandachtspunten de inspectie hierbij hanteert en op welke wijze zij onderzoek gaat doen. Op die manier maakt de inspectie haar toezicht op het gebied van bestuurlijke verantwoordelijkheid inzichtelijk en voorspelbaar.

Het toezichtkader is tot stand gekomen na consultatie van veel personen en organisaties in de zorg. De inspectie constateert dat er in de zorg al veel gebeurt op het gebied van bestuurlijke verantwoordelijkheid en intern toezicht. Zo zijn veel raden van toezicht bezig om kwaliteit en veiligheid in te passen in de eigen toezichthoudende rol ten opzichte van de raad van bestuur. Voor raden van bestuur is van belang dat zij zicht hebben op wat er speelt in de organisatie en ook de werkelijkheid achter de cijfers kennen. Professionals dienen daarom ook verantwoording af te leggen aan de raad van bestuur over de wijze waarop ze de zorg verlenen en over de bereikte resultaten.

De minister van VWS zal dit IGZ-Toezichtkader Bestuurlijke Verantwoordelijkheid voor Kwaliteit en Veiligheid ter kennis brengen aan de Tweede Kamer. Het ministerie kan de uitgangspunten meenemen in het beleid rondom bestuur en toezicht.

Plaats een reactie