Huisvesting wordt onderdeel integrale tarieven langdurige zorg

Vanaf 2012 wordt de vergoeding voor rente van en afschrijving op vastgoed van zorgaanbieders onderdeel van de integrale tarieven. De vergoeding voor deze kapitaallasten wordt in de vorm van de normatieve huisvestingscomponent (NHC) verbonden aan de zorgzwaartepakketten.

Dat leidt tot drie grote veranderingen. De vergoeding wordt afhankelijk van geleverde zorg, de vergoeding wordt uniform en normatief en het moment van investeren en vergoeden wordt losgekoppeld. Hieraan ligt de gedachte ten grondslag dat aanbieders zelf de verantwoordelijkheid gaan dragen voor hun vastgoed en beter kunnen inspelen op de individuele zorgvraag.

Overgangsmodel
De periode 2012 tot 2018 is een overgangsperiode, waarin de huidige bekostiging van kapitaallasten wordt afgebouwd en de vergoeding op basis van de NHC wordt opgebouwd. De vergoeding wordt stapsgewijs steeds meer gebaseerd op geleverde zorg. Vanaf 2018 geldt een volledig integraal tarief.

Tijdens de overgangsperiode ontvangen bestaande zorgaanbieders de NHC als een vast tarief. Voor nieuwe aanbieders geldt deze geleidelijke overgang niet. Zij hebben vanaf 2012 gelijk te maken met een bekostiging op basis van de NHC, waarbij de hoogte van de NHC wel onderhandelbaar is.

Immateriële activa (IVA)
Naast het overgangsmodel, komt er voor de bestaande zorgaanbieders een regeling voor immateriële vaste activa (IVA). Dat zijn kosten van bijvoorbeeld leegstaande gebouwen en die worden op dit moment nog vergoed via nacalculatie. Door de invoering van de NHC voor geleverde zorg, kunnen aanbieders de kosten voor IVA niet terugverdienen. Dat zorgt voor onzekerheid en problemen bij de financiering. Daarom komen bestaande zorgaanbieders in aanmerking voor een compensatie, als zij voldoen aan de voorwaarden van de regeling. IVA die niet in aanmerking komen voor deze regeling, blijven weliswaar onderdeel van nacalculatie, maar die wordt in het overgangsmodel naar integrale tarieven stapsgewijs afgebouwd.

Beleidsregels
De NZa heeft naar aanleiding van de aanwijzing van het ministerie van VWS beleidsregels opgesteld die de NHC opnemen in de integrale tarieven.

Plaats een reactie