Hoe giftig is olie?

Cozmina Vrabie onderzocht welke specifieke toxische effecten er kunnen optreden na blootstelling aan olie. De wereldwijd toenemende vraag naar olie heeft geleid tot een toenemende aanwezigheid van ruwe olie en geraffineerde producten in het milieu. Tijdens olierampen, zoals recentelijk met de Deepwater Horizon, maar ook tijdens winning, transport en tanken, kan olie, een mengsel dat bestaat uit duizenden individuele koolwaterstoffen, terechtkomen in het water en de (water)bodem. Hierdoor dringt de vraag zich op wat de milieu- en gezondheidsrisico’s zijn op de lange termijn bij blootstelling aan olie. Uit Vrabie’s promotieonderzoek blijkt dat blootstelling aan olie een potentieel risico inhoudt. De resultaten van het onderzoek kunnen bijdragen aan de verbetering van de risicobeoordeling van olieproducten.

In de huidige risicobeoordeling van olie wordt er vanuit gegaan dat het mengsel alleen toxische effecten in mensen en dieren teweeg kan brengen via een zogenaamd aspecifiek werkingsmechanisme (het verstoren van lichaamscellen; een reactie die gezien wordt bij blootstelling aan de meeste stoffen). Er zijn echter aanwijzingen dat olie ook meer specifieke effecten kan veroorzaken, die op kunnen treden bij lagere concentraties en een meer chronisch karakter hebben.

Om dit te kunnen onderzoeken gebruikte Cozmina Vrabie zogenaamde in vitro assays; experimenten die gebruik maken van cellen. De cellen, afkomstig van ratten, mensen en gisten, werden blootgesteld aan een reeks ruwe en geraffineerde oliën. De meeste oliën bleken stoffen te bevatten die diverse hormoonverstorende effecten kunnen veroorzaken en/of die een dioxine-achtige werking hebben. Deze stoffen bleken verder zeer sterk de neiging te hebben om op te hopen in organismen.

One medicine, one health
Diergeneeskunde en humane geneeskunde zijn disciplines die zich steeds meer op het gemeenschappelijke terrein ‘one medicine, one health’ begeven, vanuit het inzicht dat de gezondheidszorg voor mensen en voor dieren onlosmakelijk met elkaar verweven is en om een gezamenlijke aanpak van problemen vraagt. In dit kader wordt er ook aan de faculteit Diergeneeskunde onderzoek gedaan dat niet strikt beperkt is tot de gezondheid en het welzijn van dieren. Het promotieonderzoek van Cozmina Vrabie past in deze lijn.

Promotiegegevens
Promovendus: Cozmina Vrabie
Faculteit: Faculteit Diergeneeskunde
Proefschrift: How toxic is oil? Investigating specific receptor-mediated toxic effects of crude and refined oils
Promotor 1: Prof. dr. M. van den Berg
Promotor 2: Prof. dr. A.J. Murk
Copromotor 1: Dr. ir. M.T.O. Jonker
Datum en tijd: 7/10/2011, 10:30 uur
Locatie: Academiegebouw, Domplein 29, Utrecht

Plaats een reactie