Hielprikscreening cystic fibrosis invoeren

In 2005 con­sta­teer­de de Ge­zond­heids­raad dat pas­ge­bo­re­nen scree­nen op cystic fi­bro­sis (taais­lijm­ziek­te) ge­zond­heids­winst op­le­vert. Met de daad­wer­ke­lij­ke in­voe­ring diende toen­ter­tijd nog gewacht te worden omdat de toe­rei­kend­heid van de scree­nings­me­tho­den nog niet was aan­ge­toond.

Uit het CHOPIN- on­der­zoek (Cystic fi­bro­sis Hiel­prik On­der­zoek bij Pas­ge­bo­re­nen In Ne­der­land) blijkt dat er in­mid­dels een goede test­stra­te­gie be­schik­baar is, en dat daarom het moment is aan­ge­bro­ken cystic fi­bro­sis in de hiel­priks­cree­ning op te nemen. Dit valt te lezen in het advies Ne­o­na­ta­le scree­ning op cystic fi­bro­sis dat de Ge­zond­heids­raad vandaag aan de mi­nis­ter van Volks­ge­zond­heid, Welzijn en Sport aan­biedt.

Plaats een reactie