Het resultaat telt: nulmeting kwaliteit apotheken 2009

Gisteren maakte de Inspectie voor de Gezondheidszorg (IGZ) voor de eerste keer het rapport ‘Het Resultaat Telt: Apotheken’ openbaar. Het rapport is een nulmeting onder alle openbare apotheken, gebaseerd op de gegevens uit de basisset kwaliteitsindicatoren apotheken.

Het detecteren van risico’s en het verkrijgen van inzicht in de geleverde kwaliteit van de farmaceutische zorg zijn de belangrijkste doelen die de inspectie nastreeft bij het jaarlijks toetsen van openbare apotheken. In 2011 gaat de inspectie 100 apotheken bezoeken om te kijken of de uitkomsten van deze nulmeting daadwerkelijk overeenstemmen met de dagelijkse praktijk in de apotheken.

Zo kan de inspectie kijken of de nu gebruikte indicatoren voldoende inzicht hierin geven. De komende jaren zullen de indicatoren verder worden doorontwikkeld. Hierdoor krijgt de inspectie steeds meer gerichte informatie over de kwaliteit van de geleverde zorg.

De meest opvallende resultaten uit het rapport zijn:

– Medicatiebewaking is in zijn algemeenheid goed op orde. Dat betekent dat er door apotheken wordt gekeken naar geneesmiddelinteracties en dat de richtlijnen voor farmacotherapie worden gevolgd. Een voorbeeld daarvan is het geven van maagbeschermers bij gebruik van bepaalde pijnmedicatie.

– Apothekers geven aan in 9 van de 10 gevallen te kijken naar contra-indicaties en allergieën. De precieze beoordeling van deze uitkomsten wordt echter bemoeilijkt doordat de apotheker geen toegang heeft tot het medische dossier van de patiënt zelf. Dat betekent dat de apotheker in de praktijk meestal uitgaat van de informatie die de patiënt hierover zelf geeft.

– De receptcontrole kan nog sneller en vollediger. Uit oogpunt van veiligheid hoort de apotheker de uitgifte van een medicijn binnen 24 uur na de terhandstelling te controleren. Een derde van de apothekers gaf aan dit meer dan 10 dagen per meetjaar niet te doen.

– Uit de nulmeting komt een beeld naar voren dat er grote verschillen zijn tussen apotheken in de mate waarin zij aan patiëntbegeleiding doen. Het gaat bijvoorbeeld om het geven van een inhalatie-instructie. Maar ook om het aanbieden van voorlichting over gebruik en bijwerkingen van antidepressiva en verslavende middelen en het jaarlijks doen van een medicatie review bij patiënten die veel verschillende geneesmiddelen gebruiken.

Plaats een reactie