Herstel van de toekomst

De bevolking vergrijst en de behandelmogelijkheden bij ziekten worden steeds beter. Beide ontwikkelingen dragen er toe bij dat er steeds meer mensen zullen zijn met een chronische aandoening. Als een aandoening in een chronische vorm blijft bestaan, ontstaan er gevolgen van deze nu chronische aandoening waaronder een afname van het inspanningsvermogen, de conditie. Dat is van groot belang, omdat gebleken is dat inspanningsvermogen gerelateerd blijkt te zijn aan kwaliteit van leven maar ook aan het risico op overlijden of het risico op het ontstaan van andere aandoeningen.

Echter inspanningsvermogen hangt niet tot slechts matig samen met de ernst van de aandoening maar wordt door een complex van andere factoren bepaald waaronder fysieke, mentale en sociale. Deze factoren zijn tot op zekere hoogte te beïnvloeden. Kennis over die factoren en hun onderlinge samenhang is essentieel om effectieve behandelingen te ontwikkelen.

Bij onderzoek om effecten van behandelingen te evalueren wordt vaak gebruik gemaakt van een behandelgroep en een controlegroep (RCT). Deze vorm van onderzoek levert echter alleen informatie op over het effect onder optimale omstandigheden. Andere onderzoeksvormen waarbij er geen strenge selectie van deelnemers plaatsvindt of waarbij informatie op andere manieren verzameld wordt dragen er toe bij beter inzicht te krijgen in de effecten van behandelingen in de praktijk.

Valorisatie van kennis uit onderzoek verdient terecht veel aandacht maar maatschappelijke impact en commerciële impact zijn niet altijd gelijk Als de maatschappelijke en commerciële impact beiden groot zijn is dat ideaal. Maar als er wel maatschappelijke maar geen commerciële impact is of geen maatschappelijke en wel commerciële dan dient de maatschappelijke impact altijd het zwaarst te wegen.

Oratiegegevens
Orateur: dhr. prof.dr. C.P. van der Schans
Titel: Herstel van de toekomst
Leeropdracht: Revalidatiegeneeskunde, in het bijzonder de paramedische zorgverlening
Faculteit: Medische Wetenschappen
Datum: 14 juni 2011, 16.15 uur
Plaats: Academiegebouw, Broerstraat 5, Groningen

Plaats een reactie