Heeft cultuurbeleving invloed op het brein?

Is er een relatie tussen de cultuur waarin je opgroeit en de ontwikkeling van het brein? Hoogleraar Lydia Krabbendam van het Centrum Brein & Leren van de Vrije Universiteit Amsterdam ontvangt van de Nederlandse Organisatie voor Wetenschappelijk Onderzoek (NWO) een Vici-beurs van anderhalf miljoen euro om hiernaar onderzoek te doen.

Haar onderzoek focust zich op hoe iets gezamenlijks als cultuurbeleving de ontwikkeling van de hersenen beïnvloedt. Krabbendam spreekt 23 maart 2021 haar oratie uit aan de VU, met de titel ”Niemand stapt tweemaal in de dezelfde rivier”.

Invloed van culturele ervaring op hersenontwikkeling
Opgroeien binnen een cultuur waarin het collectief heel belangrijk is, kan ertoe leiden dat bij nadenken over mensen uit de eigen groep dezelfde hersengebieden actief zijn als bij nadenken over jezelf. Als de sociale omgeving waarin we opgroeien beïnvloedt hoe onze hersenen zich ontwikkelen, hoe strikt zijn biologie en cultuur dan gescheiden?

Krabbendam en haar team gaan drie etnische groepen onderzoeken: Nederlanders, Marokkaanse Nederlanders en Chinese Nederlanders. Deze groepen vertegenwoordigen respectievelijk het individualisme, het eer-gebaseerde collectivisme en het confuciaans gebaseerd collectivisme. Kenmerkend voor het collectivisme is dat het belang van de eigen groep een belangrijke rol speelt en soms zwaarder weegt dan het individuele belang. Hoe reageren mensen binnen deze drie groepen op elkaar? Dit kan meer inzicht geven in hoe variatie in culturele ervaringen onze hersenenontwikkeling beïnvloedt.

Belangrijke factor: onderwijs
Cultuur bepaalt hoe we ons onderwijs inrichten. De overdracht van cultuur gebeurt voor een belangrijk deel op school. Onderwijs is dan ook een belangrijke factor in het onderzoek naar de relatie tussen cultuur en hersenen. Om de plasticiteit (veranderbaarheid) van de hersenen te begrijpen, kijkt het onderzoek naar de effecten van aanpassingen in het onderwijs. Het onderzoek kan verder inzicht geven in de verschillen in de schoolcarrière van mensen afkomstig uit verschillende culturen. Of in de reden dat sommige kinderen er goed in slagen om de verschillen tussen de cultuur thuis en de cultuur op school te overbruggen en anderen minder.

Vici-subsidie
De Vici-subsidie is bestemd voor zeer ervaren onderzoekers die hebben aangetoond met succes een eigen vernieuwende onderzoekslijn te kunnen ontwikkelen en die als coach voor jonge onderzoekers kunnen fungeren.

LEARN! en Centrum Brein en Leren

Centrum Brein & Leren
Centrum Brein & Leren, onderdeel van onderzoeksinstituut LEARN!, is een vooruitstrevend en snel groeiend research, kennis- en expertisecentrum. In nauwe samenwerking met onderwijs- en andere maatschappelijke instellingen wordt fundamenteel en toegepast onderzoek verricht naar leren en het brein. Andere belangrijke thema’s zijn: talentontwikkeling, excellentie / onderpresteren, sociale cognitie, jongens-meisjes verschillen, individuele verschillen, factoren van studie-uitval en studiesucces, lezen en rekenen.

Plaats een reactie