Grote rol overheid gewenst bij zorg voor kwetsbare groepen

De Nederlandse bevolking ziet voor sommige taken vaker een rol voor de overheid weggelegd dan voor andere. Vooral als het gaat om de zorg voor burgers die daar zelf minder goed toe in staat zijn, zoals arbeidsongeschikten en ouderen, wordt een grote betrokkenheid van de overheid gewenst.

BASE Tabs fuer SeniorenFotocredits: E-Plus Gruppe (cc)

Het voorkomen van een ongezonde leefstijl wordt minder dikwijls als een overheidstaak gezien. Ruim de helft vindt zorg voor arbeidsongeschikten en ouderen helemaal taak overheid

Begin 2012 vond een meerderheid (57 procent) van de Nederlanders van 18 jaar en ouder dat het helemaal de taak is van de overheid om ervoor te zorgen dat arbeidsongeschikten genoeg geld hebben om van te leven. Ongeveer 40 procent is van mening dat dit deels een overheidstaak is, terwijl slechts 3 procent hierin geen rol voor de overheid weggelegd ziet.

Ook vindt bijna de hele bevolking de zorg voor ouderen (deels) de verantwoordelijkheid van de overheid. Iets meer dan de helft is van mening dat het volledig een taak van de overheid is. Ervoor zorgen dat werklozen genoeg geld hebben om van te leven, vindt 35 procent helemaal en 54 procent gedeeltelijk een overheidstaak.

Ook grote rol overheid gewenst bij ondersteuning deelname arbeidsmarkt
De meerderheid van de bevolking vindt daarnaast dat de overheid een actieve rol moet vervullen op het gebied van arbeid. Zo geeft ruim 80 procent aan dat de overheid moet helpen bij het zoeken naar een baan en moet zorgen voor voldoende kinderopvang. Ongeveer 87 procent vindt dat de overheid moet zorgen dat werknemers zorgverlof kunnen krijgen. Arbeidsgerelateerde taken worden doorgaans wel minder dikwijls als een overheidstaak gezien dan zorgtaken. Ook is het aandeel dat deze taken geheel aan de overheid toebedeelt kleiner.

Vier op de tien vinden bestrijding overgewicht geen overheidstaak
Nog minder vaak ziet de bevolking een taak voor de overheid bij het voorkomen van een ongezonde leefstijl. Dit geldt vooral als het gaat om het ontmoedigen van roken en het bestrijden van overgewicht: 31 procent respectievelijk 41 procent vindt dat dit geen overheidstaak is.

Auteur: Rianne Kloosterman

Plaats een reactie