Groot zorg- en welzijnsproject van start

Het UMC St Radboud start een groot voorbeeldproject om kwetsbare ouderen zo goed mogelijk te ondersteunen en, waar nodig, medisch te behandelen. Alle maatschappelijke sectoren in de zorgwereld leveren aan deze zogenoemde Zorg- en WelzijnsStandaard (ZWS) een bijdrage. Voor dit project is vijf miljoen euro beschikbaar: drie miljoen euro komt van subsidiegever ZonMw en twee miljoen wordt gefinancierd door de sectoren die bij het project betrokken zijn, zoals zorgverzekeraars, landelijke overheid, gemeenten en ziekenhuizen.

Terugval vermijden
Voor ouderen die als gevolg van het stijgen der jaren, in combinatie met een achteruitgang van de gezondheid, in een kwetsbare positie terecht gekomen zijn, is het ontbreken van coördinatie in het omvangrijke zorg- en welzijnsaanbod een zeer groot knelpunt. De weg te vinden in de zorgwereld is voor iedereen, maar zeker voor de kwetsbare oudere een enorme toer. Daar komt bij dat de verschillende ‘zorgproducten’ vaak niet goed op elkaar zijn afgestemd en er onvoldoende specifieke expertise over de problemen van kwetsbare ouderen wordt ingebracht. Dit heeft tot gevolg dat veel ouderen tijdens een ziekteperiode geen passende zorg krijgen, terugvallen, onnodig hun zelfstandigheid verliezen en onnodig inboeten aan welzijn. Vermijdbare lichamelijke en psychische schade en zelfs sterfte die te voorkomen was geweest, zijn helaas geen uitzondering.

Samenhangend zorgmodel
De ZWS moet een samenhangend zorgmodel en dienstenpakket worden, waarin elke aanbieder van medische en niet-medische ouderenzorg in de eerste en tweede lijn zijn eigen rol speelt. De ZWS bepaalt niet alleen welke zorgverlener de regie voert over de zorg voor de oudere en hoe hij dat doet, maar bevat ook instrumentarium om de juiste behandelkeuzes te maken en levert goede garanties voor de continuïteit in de zorgverlening. Van de ZWS gaan programma’s deel uitmaken, die erop gericht zijn om ouderen te stimuleren van hun eigen sociale, fysieke en mentale krachten gebruik te maken. Deze programma’s werken met vrijwilligers en professionals en met diensten uit de AWBZ en de Wmo.

Maatschappelijk experiment

Het ZWS-project is een belangrijk maatschappelijk experiment, doordat het doorgaans gescheiden compartimenten in de medische en niet-medische zorg voor ouderen verenigt. Verstrekkingen uit de AWBZ, de ZVW en de Wmo worden met elkaar verbonden en op elkaar afgestemd. Dit betekent een doorbraak in de traditionele aanpak en financiering van zorg en dienstverlening. Om na te gaan of deze ambitie daadwerkelijk wordt gerealiseerd, wordt er een zogenaamde ‘maatschappelijke business case’ opgesteld, waarin alle opbrengsten en kosten in samenhang en transparant worden bijgehouden.

De wetenschappelijke evaluatie op werkbaarheid, uitvoerbaarheid en doelmatigheid van de ZWS wordt uitgevoerd door de afdelingen Eerstelijnsgeneeskunde en Geriatrie van het UMC St Radboud, verenigd in het Nijmegen Centre for Evidence Based Practice.

Plaats een reactie