Goede zorg efficiënter met hogere tevredenheid cliënten

Om te komen tot duurzame zorgoplossingen voor de toenemende zorgvraag op langere termijn heeft de staatssecretaris van Volksgezondheid, Welzijn en Sport (VWS) een inventarisatie gemaakt van de regels die in de zorg wellicht niet nodig zijn. De vermindering van de regeldruk moet meer kwaliteit, doelmatigheid en cliëntgerichtheid opleveren. Om de mogelijkheden te onderzoeken om de bureaucratie in de langdurige zorg weg te nemen, is het experiment regelarme zorg van start gegaan.

Het ministerie heeft vorig jaar aan zorginstellingen de mogelijkheid geboden om een plan in te dienen in het kader van dit project. Ook Allerzorg heeft plannen ingediend en is met 27 andere zorginstellingen uitgenodigd hier vorm aan te geven. In twee regio’s krijgen de zorgprofessionals meer vrijheid om binnen de indicatie te werken en zelf de zorg te organiseren. Het verwachte gevolg daarvan is dat de zorg efficiënter kan worden ingezet, met een hogere tevredenheid bij cliënten en medewerkers. Bijkomende verwachting is dat deze manier van werken een kostenbesparing met zich meebrengt.

Twee regio’s Allerzorg regelarm in 2013
In de regio Twente start regiodirecteur Saskia Moen met een project dat zich richt zich op Turkse ouderen met een gediagnosticeerd psychiatrisch ziektebeeld. Cliënten leven vaak geïsoleerd en vinden niet altijd een goed antwoord op hun hulpvraag. Binnen het project worden cliënten individueel en in groepen gericht geholpen met hun hulpvraag binnen de sociale context en het isolement, waardoor het beoogde resultaat is dat men meer zelfredzaam wordt, zich minder eenzaam voelt en de zorgconsumptie afneemt. Met zorgverzekeraar DSW in de regio Haaglanden gaat regiodirecteur Elleke Nagel uitvoering geven aan een intern ontwikkeld concept voor palliatief terminale zorg.

Minder administratie, meer tijd voor cliënt
Allerzorg wil aantonen dat het mogelijk is om te werken met een zorgbudget op basis van een indicatie, waarbij de cliënt en zijn zorgbehoefte centraal wordt gesteld. De huidige minutenregistratie vervalt en de administratieve druk van het declareren van de zorg vermindert er ook door. Door het verminderen van de administratieve last op de werkvloer komt er meer tijd vrij voor het verlenen van zorg en ondersteuning.

Meting tevredenheid cliënten en medewerkers
Aan het budget, dat aan de zorgorganisatie wordt toegekend, wordt een meting van de tevredenheid gekoppeld. Allerzorg meet de tevredenheid van cliënten en medewerkers op een betrouwbare en valide manier. Hiervoor worden vragenlijsten gebruikt die zijn ontworpen door onafhankelijke instellingen. Zo wordt bij palliatieve zorg gebruik gemaakt van de vragenlijst voor nabestaanden die is ontwikkeld in samenwerking met LOC (Landelijke Overleg Cliëntenraad).

Plaats een reactie