Goede ketenafspraken essentieel voor de cliëntveiligheid

Voor een veilig medicatieproces bij kwetsbare cliënten is een goede afstemming tussen alle betrokkenen essentieel: de cliënt, arts, apotheker, zorgorganisatie en zorgmedewerker.

Dit constateert de Taskforce Medicatieveiligheid Care, die vrijdag 30 maart 2012 haar resultaten aangeboden heeft aan Directeur Langdurige Zorg Van der Burg (VWS) en Hoofdinspecteur De Vries (IGZ). De Taskforce heeft daarbij tools ontwikkeld om de medicatieveiligheid voor cliënten in de sector langdurige zorg en zorg thuis te verbeteren.

Veilige principes
Eén van de ontwikkelde producten om de samenwerking rond medicatieveiligheid te verbeteren zijn de ‘Veilige principes’. Dit is een praktische handleiding voor alle betrokken zorgverleners in de sectoren verpleging, verzorging en thuiszorg. Want voor een veilig medicatieproces is goede afstemming tussen alle betrokkenen belangrijk: de cliënt (en zijn mantelzorger), arts, apotheker, zorgorganisatie en zorgmedewerkers. Naar vermogen heeft de cliënt in deze keten een eigen rol en verantwoordelijkheid. De sector gehandicaptenzorg heeft separaat een Handreiking Medicatiebeleid ontwikkeld.

Toedienlijst
Binnen de Taskforce is afgesproken om een speciaal ontwikkelde uniform format voor de toedienlijst te gebruiken, dat ondersteunt dat het juiste medicijn in de juiste toedieningsvorm, in de juiste dosis, op de juiste tijd en aan de juiste persoon wordt toegediend. Door de uniformiteit wordt de herkenbaarheid voor de gebruikers groter wat het risico op incidenten tijdens het uitzet- en toedienproces reduceert. Het streven is om dit uniforme format in de loop van dit jaar in de (ziekenhuis)apotheekinformatiesystemen in te bouwen.

Cliënt centraal
Door gebruik te maken van de ontwikkelde tools van de Taskforce Medicatieveiligheid Care en heldere samenwerking neemt de veiligheid voor de cliënt toe. Alle betrokkenen in het medicatieproces hebben dan hun werkzaamheden afgestemd: wie doet wat. Voor de patiënt/cliënt/bewoner is duidelijk bij wie hij terecht kan voor vragen en begeleiding van zijn medicijngebruik en wat zijn eigen rol hierin is. Daardoor ontstaat een sluitende keten.

Achtergrond
Eind 2010 heeft IGZ een rapport uitgebracht over medicatieveiligheid in de sector langdurige zorg en zorg thuis. Uit dit rapport bleek o.a. dat verantwoordelijkheden van alle betrokken zorgverleners t.a.v. de farmaceutische zorg onduidelijk waren. Het gevolg hiervan is dat er voor de cliënten onveilige situaties kunnen ontstaan. Naar aanleiding van dit IGZ rapport hebben veldpartijen het initiatief genomen de Taskforce Medicatieveiligheid Care op te richten.

Leden Taskforce
In de Taskforce werken alle partijen binnen de keten samen: brancheorganisatie van zorgondernemers ActiZ, de Koninklijke Nederlandse Maatschappij ter bevordering der Pharmacie (KNMP), Nederlandse Vereniging van Ziekenhuisapothekers (NVZA) en Verenso (vereniging van specialisten ouderengeneeskunde en sociaal geriaters). Daarnaast nemen deel Branchebelang Thuiszorg Nederland (BTN), Landelijke Huisartsen Vereniging (LHV), LOC Zeggenschap in Zorg, Nederlands Huisartsen Genootschap (NHG), Nederlandse Patiënten en Consumenten Federatie (NPCF), Nederlandse Vereniging van Artsen Verstandelijk Gehandicapten (NVAVG), Vereniging Gehandicaptenzorg Nederland (VGN), beroepsvereniging Verpleegkundigen & Verzorgenden Nederland (V&VN).
Dit unieke samenwerkingsverband blijft bestaan in de vorm van het Platform medicatieveiligheid om ook in de toekomst de medicatieveiligheid in de care sector te waarborgen.

Plaats een reactie